งานวิจัย-ผลสำรวจ

งานวิจัย บสย. โครงการศึกษาประโยชน์การค้ำประกันสินเชื่อของธุรกิจการเงินที่ปล่อยสินเชื่อแก่ประชาชนแต่ไม่ได้รับเงินฝาก (Non-Bank)


    ผู้จัดทำงานวิจัย โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)  ประกอบด้วย 
    1. ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษ์       หัวหน้าโครงการ  
    2. ดร. สมชัย จิตสุชน                 ที่ปรึกษาโครงการ 
    3. ดร. จักรกฤษณ์ ควรพจน์         ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 
    4. นางสาววีรวัลย์ ไพบูลย์จิตอารี   นักวิจัยอาวุโส 
    5. นางสาวนิภา ศรีอนันต์             นักวิจัยอาวุโส 
    6. นายยศ วัชระคุปต์                  นักวิจัยอาวุโส 
    7. นางสาวธารทิพย์ ศรีสุวรรณเกศ ผู้ช่วยนักวิจัย 
    8. นายธิปไตร แสละวงศ์             ผู้ช่วยนักวิจัย 
    9. นายฉัตร คาแสง                    ผู้ช่วยนักวิจัย
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD