งานวิจัย-ผลสำรวจ

งานวิจัย บสย. โครงการการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร


บทสรุปผู้บริหาร โดยมีผู้จัดทำงานวิจัย ดังนี้ 1. ดร.โชติชัย สุวรรณาภรณ์  ที่ปรึกษาโครงการ 2. คุณวันวลิต ธารไทรทอง นักวิจัยหลัก 3. ผศ.ดร. ธีระ  สินเดชารักษ์   นักวิจัยหลัก 4. คุณปุริม  คัชมุกข์ นักวิจัยหลัก 5. คุณกฤตวัฒน์ โกมลวรวิทยา นักวิจัย และ 6. คุณปริฉัตร หมวดทอง ผู้ช่วยวิจัย
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD