งานวิจัย-ผลสำรวจ

งานวิจัย บสย. โครงการการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว


ผู้จัดทำงานวิจัย ประกอบด้วย     
    1. ดร. เสรี นนทสูติ                   หัวหน้าโครงการ
    2. นายปรีชาพล ชูศรี                 นักวิจัย
    3. นายเกษม พันธุ์สิน                ผู้ช่วยนักวิจัย
    4. ดร. สมชาย ไตรรัตนภิรมย์      ที่ปรึกษาโครงการ
    5. นายธวัชชัย โพธิ์วรสุนทร        ที่ปรึกษาโครงการ
    6. ดร. เณศรา สุขพานิช             ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ และ SMEs 
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD