โครงการโดย บสย. ที่รัฐให้การสนับสนุน

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS6) ปรับปรุงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย


สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทั่วไปที่อยู่ในระบบฐานภาษี ซึ่งต้องการสินเชื่อแต่ขาดหลักประกัน เพื่อช่วยให้ SMEs สามารถกู้เงินและได้รับเงินกู้หรือสินเชื่อในระบบสถาบันการเงินได้เพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน

วงเงินโครงการ


ไม่เกิน 81,000 ล้านบาท 

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


วงเงินสูงสุด 40 ล้านบาทต่อรายรวมทุกสถาบันการเงิน SMEs ทวีทุน (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 6) ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


 • อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 10 ปี  
 • ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อให้กับ SMEs ใน 4 ปีแรก โดยรัฐบาลและสถาบันการเงินร่วมกันรับภาระในการจ่ายค่าธรรมเนียมแทน SMEs ใน 4 ปีแรก (รวม 7%)  

คุณสมบัติของ SMEs


 • เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมายและต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • มีทรัพย์สินถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้สินเชื่อ
 • เป็นลูกหนี้ปกติตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีเอกสารหรือหลักฐานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ ทั้งที่เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดาหรือ นิติบุคคลในรอบปีปัจจุบันหรือ 1 ปีก่อนหน้า
  หมายเหตุ : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น ภงด.90/91, ภงด.94  ภาษีเงินได้นิติบุคคล เช่น ภงด.50, ภงด.51 ,ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ.30 เป็นต้น 

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 

สถาบันการเงินที่ร่วมโครงการ


 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารทิสโก้
 • ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารธนชาต
 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD