โครงการที่ร่วมกับ สถาบันการเงิน

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติปี 2560 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย


ผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้เป็นไปตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560

วงเงินโครงการ


รวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท (นับรวมวงเงินค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs จากอุทกภัยในภาคใต้ปี 2560 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย)

วงเงินค้ำประกันต่อราย SMEs


วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย (นับรวมวงเงินค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs จากอุทกภัยในภาคใต้ปี 2560 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย) ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ระยะเวลาการค้ำประกัน


สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

ค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน


อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 7 ปี โดยในปีแรก รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินค้ำประกัน

คุณสมบัติของ SMEs


 • มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับผู้ให้สินเชื่อ
 • ไม่เป็นหนี้ NPLs ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560
 • ผู้ให้สินเชื่อได้วิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความสามารถในการชำระหนี้คืนผู้ให้สินเชื่อได้
 • ได้รับสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติ ปี 2560 จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ระยะเวลารับคำขอค้ำประกัน


สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (ติดต่อขอสินเชื่อโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยและภัยพิบัติปี 2560 จากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561)
 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD