แบบฟอร์มคำขอ

แบบฟอร์ม KYC/CDD

นิติบุคคล
บุคคลธรรมดา

ขอพักชําระค่าธรรมเนียมต่ออายุการค้ำประกัน (เป็นระยะเวลา 6 เดือน)

สถาบันการเงิน

แบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียมมต่ออายุการค้ำประกัน (เป็นระยะเวลา 6 เดือน) มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ทีได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในภาคใต้ปี 2560
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความเสียหาย และ/หรือ ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย มาตรการให้ความช วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในภาคใต้ปี 2560

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มขอพักชำระค่าธรรมเนียมมต่ออายุการค้ำประกัน (เป็นระยะเวลา 6 เดือน) มาตรการให้ความช่วยเหลือ SMEs ทีได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในภาคใต้ปี 2560
แบบฟอร์มรายงานการตรวจสอบความเสียหาย และ/หรือ ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย มาตรการให้ความช วยเหลือ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะอุทกภัยในภาคใต้ปี 2560

แบบฟอร์มแจ้งการขอคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

แบบฟอร์มแจ้งการขอคืนค่าธรรมเนียมการค้ำประกัน

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน (PGS 6)

สถาบันการเงิน

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอกู้ และผู้ให้กู้
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้กู้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย ระยะที่ 2

สถาบันการเงิน

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอกู้ และผู้ให้กู้
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้กู้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการใหม่ และนวัตกรรม

สถาบันการเงิน

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอกู้ และผู้ให้กู้
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้กู้

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอสินเชื่อ และผู้ให้สินเชื่อ
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

หนังสือรับรอง

การฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่
ธุรกิจที่มีนวัตกรรม เทคโนโลยี
รายชื่อหน่วยงานอื่นที่ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจที่ บสย. เห็นชอบ

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงินระยะที่ 4

สถาบันการเงิน

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอกู้ และผู้ให้กู้
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้กู้

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ SMEs Transformation Loan ธพว.

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอกู้ และผู้ให้กู้
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้กู้

ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยในภาคใต้ปี 2560 ธพว.

แบบฟอร์มคำขอผู้ขอกู้ และผู้ให้กู้
แบบฟอร์มตรวจสอบหลักเกณฑ์ และคุณสมบัติผู้กู้

รับเงินค่าประกันชดเชย

โครงการ PGS

แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ Micro ระยะที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 2 แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 2 แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 2 แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 3 แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 3 แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 3 แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 4 แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 4 แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 4 แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (56) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (57) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบ NPL
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (58) แบบไม่มีหลักประกัน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS 5 (ปรับปรุงใหม่) รอบที่ 1 และรอบที่ 2
แบบคำขอรับเงินโครงการ PGS BI SCBT Y2014
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS BI SCBT
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Flood 2011 ระยะที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Flood 2011 ระยะที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 55
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 56
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 57
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS New Start-up SMEs 58
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 55
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 56
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 57
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS PIL 58
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS Policy Loan
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TCG Renew
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS TMB 3,000 ล้าน
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการชุมนุม
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน รอบที่ 1
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน รอบที่ 2
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS เพื่อผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานราก (ออมสิน)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS ระยะที่ 5 (57) แบบปกติ
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 1 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 5 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS รายสถาบันการเงิน ระยะที่ 3 แบบระยะเวลา 7 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS โลจิสติกส์แฟรนไชส์ขายตรง
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS สินเชื่อเพื่อพัฒนาผลิตภาพการผลิต
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS สินเชื่อไอแบงก์ บิ๊กไฟว์
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี (IBANK)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 8 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS หนี้นอกระบบ 12 ปี
แบบฟอร์มคำขอรับเงินโครงการ PGS อุทกภัย วาตภัย โคลนถล่มปี 54

โครงการ NON PGS

แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการความร่วมมือ MOU จ่ายเมื่อฟ้อง
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (Fast Track)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (ครัวไทยสู่โลก)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (ธุรกิจท่องเที่ยว)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (แม่บท)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการค้ำประกันสินเชื่อในลักษณะรับความเสี่ยงร่วมกัน RP (หนี้สินภาคประชาชน)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด (SMEs NPL)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด (เปลี่ยนเงื่อนไขการจ่าย)
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินเสร็จสิ้น
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อคดีถึงที่สุด
แบบฟอร์มคำขอรับเงินและหลักเกณฑ์การค้ำประกันโครงการปกติจ่ายเมื่อฟ้อง
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD