ผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยในภาคใต้ปี 2560 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

 

สำหรับ SMEs ที่ได้รับความเสียหายหรือได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 โดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยให้เป็นไปตามที่ ธพว. ประกาศกำหนดเขตพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติหรือของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2560 

รวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท

วงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย ทั้งนี้ อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) 

สูงสุดไม่เกิน 7 ปี

อัตราร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ ตลอดอายุการค้ำประกัน 7 ปี โดยในปีแรก รัฐบาลชดเชยค่าธรรมเนียมแทน SMEs ในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินค้ำประกัน 

 • เป็น SMEs ที่มีสินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท
 • เป็น SMEs ประเภทบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย
 • เป็น SMEs ที่ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
 • เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อใหม่และจะต้องไม่นำไปชำระหนี้เดิมกับผู้ให้กู้
 • เป็น SMEs ที่ไม่เป็นหนี้ NPLs ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2560 
 • เป็น SMEs ที่ผู้ให้กู้ได้วิเคราะห์แล้วว่ามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและมีความสามารถในการชำระหนี้คืนผู้ให้กู้ได้
 • เป็น SMEs ที่ได้รับสินเชื่อจากโครงการสินเชื่อฟื้นฟู SMEs จากอุทกภัยภาคใต้ ปี 2560 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

สิ้นสุดรับคำขอภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560

 • บสย. SMEs Club
 • สำหรับธนาคาร
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD