หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ ที่เข้าเกณฑ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) ปี 2556-2557

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่

ที่เข้าเกณฑ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) ปี 2556-2557


ลำดับ ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่ฝึกอบรม
1 การเริ่มต้นธุรกิจ SMEs สำหรับมือใหม่ ให้ไปไกลเกินฝัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2 หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
3 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (หลักสูตร NEC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
4

โครงการอบรมการเลี้ยงสุกรพันธุ์สำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ร่วมระหว่าง

เครือเบทาโกร และ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

เครือเบทาโกร และ ธ.ทหารไทย
5

โครงการอบรมการเลี้ยงสุกรขุนสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ร่วมระหว่าง

เครือเบทาโกร และ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

เครือเบทาโกร และ ธ.ทหารไทย
6

โครงการอบรมการเลี้ยงสุกรขุนสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ร่วมระหว่าง

บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) และ ธ.ทหารไทย
7 การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SME ตั้งตัวได้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
8 โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 แคมป์ธุรกิจ SME มีตังค์เยอะ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

10 บรรษัทภิบาลสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
11 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

12 โครงการกองทุนตั้งตัวได้

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

13 หลักสูตรอบรมและพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14 หลักสูตรอบรมและพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

15 หลักสูตรอบรมและพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

16 หลักสูตรอบรมและพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร

17

หลักสูตรอบรมและพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

18

หลักสูตรอบรมและพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจ

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

19 หลักสูตรอบรมและพัฒนาการเขียนแผนธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20 หลักสูตรเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต กองทุนตั้งตัวได้

(Authorized Business Incubator : ABI)

ของมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย จำนวน 79 แห่ง

Click เพื่อดูรายชื่อหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต

21 หลักสูตรโครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม (คพอ.) รุ่นที่ 270 จ.ตราด

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กระทรวงอุตสาหกรรม)

22

รงการเสริมสร้างโอกาสเป็นผู้ประกอบการใหม่ สสว.

(หลักสูตรการฝึกอบรมความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจเบื้องต้น ระหว่างวันที่

16 สิงหาคม -28 ธันวาคม 2556)

หมายเหตุ เนื่องจากหลักสูตรนี้มีการฝึกอบรม 2 ระยะ เฉพาะผู้ที่ได้รับการอบรมครบทั้ง 2 ระยะแล้วเท่านั้น จึงสามารถเข้าโครงการ Start-up ได้

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ร่วมกับ บจก.วิซาร์ด โปรดักส์ชั่น

23

หลักสูตรการอบรมแผนธุรกิจและแผนการเงินแบบเข้มข้น (Fast Track)

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจรับอนุญาต กองทุนตั้งตัวได้

(Authorized Business Incubators :ABI)
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2890-9999 โทรศัพท์ : 0-2890-9988 โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800 E-mail : info@tcg.or.th