หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่ ที่เข้าเกณฑ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) ปี 2556-2557

หลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการใหม่

ที่เข้าเกณฑ์โครงการค้ำประกันสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการใหม่ (New/Start-up) ปี 2556-2557


ลำดับ ชื่อหลักสูตร หน่วยงานที่ฝึกอบรม
1 การเริ่มต้นธุรกิจ SMEs สำหรับมือใหม่ ให้ไปไกลเกินฝัน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
2 หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
3 โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (หลักสูตร NEC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม
4

โครงการอบรมการเลี้ยงสุกรพันธุ์สำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ร่วมระหว่าง

เครือเบทาโกร และ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

เครือเบทาโกร และ ธ.ทหารไทย
5

โครงการอบรมการเลี้ยงสุกรขุนสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ร่วมระหว่าง

เครือเบทาโกร และ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

เครือเบทาโกร และ ธ.ทหารไทย
6

โครงการอบรมการเลี้ยงสุกรขุนสำหรับเกษตรกรหน้าใหม่ร่วมระหว่าง

บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) และ ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)

บริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) และ ธ.ทหารไทย
7 การบริหารจัดการธุรกิจสำหรับ SME ตั้งตัวได้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
8 โครงการพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 แคมป์ธุรกิจ SME มีตังค์เยอะ

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

10 บรรษัทภิบาลสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร.
11 โครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม (คพอ.)

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรม

12 โครงการกองทุนตั้งตัวได้

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2890-9999 โทรศัพท์ : 0-2890-9988 โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800 E-mail : info@tcg.or.th