ขั้นตอนการใช้บริการ

 
1 การเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอกู้กับสถาบันการเงิน
2 แผนผังขั้นตอนการใช้บริการ

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ II ชั้น 17-18 เลขที่ 2922/243 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10310
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ : 0-2890-9999 โทรศัพท์ : 0-2890-9988 โทรสาร : 0-2890-9900, 0-2890-9800 E-mail : info@tcg.or.th