บสย. ชี้แจงงบประมาณ


บสย. ชี้แจงงบประมาณ บสย. ชี้แจงงบประมาณ
นายนิธิศ มนุญพร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป  นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน และ นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลการเบิกเงินงบประมาณต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา 2 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD