การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท ดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบ EGP สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ชี้แจงรายละเอียดผ่านเว็บไซต์ ยื่นข้อเสนอ ระหว่างเวลา เปิดซอง
11 เม.ย 2561 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโปรแกรมตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Vulnerability Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศเชิญชวน 11 - 20 เม.ย 2561
17 เม.ย 2561 17 เม.ย 2561 23 เม.ย 2561
- 24 เม.ย 2561
10 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานสาขา 10 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
10 เม.ย 2561 ประกาศราคากลาง การจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดประจำสำนักงานสาขา 10 สาขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง - - - - - -
9 เม.ย 2561 ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศราคากลาง เรื่อง การจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศเชิญชวน - - - - - -
5 เม.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟสำหรับห้อง Data Center ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
5 เม.ย 2561 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - - - -
4 เม.ย 2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อโปรแกรมตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Vulnerability Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศราคากลาง - - - - - -
4 เม.ย 2561 เผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการโปรแกรมตรวจสอบและบริหารจัดการช่องโหว่ด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Vulnerability Management) ประกาศร่าง TOR - - - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD