Loading...

การจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดซื้อจัดจ้าง

ประเภท

ช่วงวันที่

ถึง

ค้นหาข้อมูล

ประกาศเมื่อ เรื่อง ประเภท รับเอกสาร รับฟังคำชี้แจง ยื่นซอง เปิดซอง
7 ก.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ ประจำฝ่ายบริหารจัดการหนี้ และการเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ประจำฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ประกาศราคากลาง - - - -
7 ก.ค. 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา การเช่ารถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ประจำฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ประกาศเชิญชวน 7 - 13 ก.ค. 2560
- 14 - 17 ก.ค. 2560
-
7 ก.ค. 2560 ประกาศราคากลาง โครงการ การจัดจ้างเหมาจัดศึกษาดูงานระบบประกันสินเชื่อและนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนสถาบันประกันสินเชื่อและผู้ประกอบการ SMEs ณ สาธารณรัฐเกาหลี ประกาศราคากลาง - - - -
3 ก.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนมิถุนายน 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน - - - -
30 มิ.ย 2560 เผยแพร่ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการเช่ารถยนต์ประเภทรถตู้โดยสารและรถยนต์นั่งแบบอเนกประสงค์ ประจำส่วนกลางสำนักงานใหญ่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่าง TOR - - - -
29 มิ.ย 2560 ประกาศเชิญชวน สืบราคา โครงการการจัดซื้อบริการบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟสำหรับห้อง Data Center ระยะเวลา 1 ปี ประกาศเชิญชวน 29 มิ.ย - 4 ก.ค. 2560
- 5 - 6 ก.ค. 2560
-
28 มิ.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาระบบซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล Symantec Backup Exec ระยะเวลา 1 ปี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
28 มิ.ย 2560 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อบริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ระยะเวลา 1 ปี ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา - - - -
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD