รู้จัก บสย.
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” มีหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบผ่านกลไกการค้ำประสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น เพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกันหรือหลักประกันไม่เพียงพอ ให้ได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ

อุตสาหกรรมที่มียอดค้ำประกันสูงสุด ม.ค. – ก.ย. 2561
23.43%
การบริการ
11.65%
การผลิตสินค้าและการค้าอื่นๆ
9.51%
อาหารและเครื่องดื่ม
8.68%
เกษตรกรรม
7.87%
เหล็ก ผลิตภัณฑ์โลหะ และเครื่องจักร
บสย. SMEs Club

ปฏิทินกิจกรรม บสย.

  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD