ความเป็นมา และวัตถุประสงค์

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534” โดยรับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และความรับผิดชอบของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (กสย.) เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2535 ทำหน้าที่ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ สร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพ แต่ขาดหลักประกัน หรือหลักประกันไม่เพียงพอได้รับวงเงินที่เพียงพอกับความต้องการ.

 • 30 ธันวาคม 2534

  บสย. จัดตั้งขึ้นตาม “พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534”

 • 21 กุมภาพันธ์ 2535

  รับโอนกิจการและการดำเนินงานทั้งหมด ของกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 400 ล้านบาท

 • 3 กรกฎาคม 2543

  รัฐบาลโดยกระทรวงการคลังดำเนินการเพิ่มทุนให้แก่ บสย. จำนวน 4,000 ล้านบาท ทำให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 4,400 ล้านบาท

 • 19 ธันวาคม 2548

  ที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น บสย. มีมติพิเศษเพิ่มทุนให้แก่ บสย. 4 มกราคม 2551 จำนวน 2,000 ล้านบาท

 • 4 มกราคม 2551

  บสย. เรียกให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความประสงค์ซื้อหุ้น เพิ่มทุนดังกล่าวชำระเงินค่าหุ้นบางส่วน จำนวน 302.47 ล้านบาท ทำให้ บสย. มีทุนจดทะเบียนจำนวน 4,702.47 ล้านบาท

 • 25 กันยายน 2552

  ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 มีมติเห็นชอบให้เพิ่มทุน บสย. จำนวน 2,137.47 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังแสดงความจำนงขอซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จำนวน 2,000 ล้านบาท

 • 14 ตุลาคม 2552

  บสย. จดทะเบียนเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ตามมติพิเศษของผู้ถือหุ้น ทำให้ บสย. มีทุนจดทะเบียน ทั้งสิ้น 6,839.95 ล้านบาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว จำนวน 6,702.47 ล้านบาท

 • 1 กันยายน 2560

  ประกาศใช้พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534 ขยายขอบเขตการดำเนินงาน บสย. สามารถค้ำประกันการให้สินเชื่อของผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non-bank) ซึ่งให้บริการสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมได้ รวมถึงเพื่อขยายขอบเขตการค้ำประกันให้ครอบคลุมถึงสินเชื่อประเภทอื่นที่มิใช่ความหมายโดยทั่วไป

วัตถุประสงค์การจัดตั้ง

 1. ช่วยเหลืออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
 2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
 3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
 4. ช่วยให้การพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้