นริศ ชัยสูตร

นริศ ชัยสูตร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
    ประธานวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์
ประสิทธิ์ วสุภัทร

ประสิทธิ์ วสุภัทร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
พนอศรี ถาวรเศรษฐ์

พนอศรี ถาวรเศรษฐ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
    กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิบปิ้ง จำกัด
ปริศนา ประหารข้าศึก

ปริศนา ประหารข้าศึก

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน และบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก  
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรรมการ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำกัด    
นางอัญชลี เต็งประทีป

นางอัญชลี เต็งประทีป

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
  Diploma in Development Management, University of Birmingham, United Kingdom หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
    หัวหน้ากองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
    กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด
     
นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปริญญาโท MBA, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง) กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
    ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
    ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
    ผู้อำนวยการ ธนาคารไทยธนาคาร
สุมาลี สุขสว่าง

สุมาลี สุขสว่าง

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกล่ม กลุ่มเครือข่าย ภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ดร. มนตรี ฐิรโฆไท

ดร. มนตรี ฐิรโฆไท

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
นิธิศ มนุญพร

นิธิศ มนุญพร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ( บสย. ) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย
  ปริญญาตรีด้านบัญชี สาขาทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
    ผู้อำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์
    กรรมการและผู้จัดการทั่วไปของ บสย.
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด
นายศิษฏ์ วงศาริยะ

นายศิษฏ์ วงศาริยะ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานสนับสนุน ปริญญาโท การจัดการภาครัฐและเอกชนมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. (2562-ก.พ.2566)
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้อำนวยการอาวุโส รักษาการฝ่ายกฎหมาย บสย. (พ.ย.2565-ก.พ.2566)
    ผู้อำนวยการอาวุโส ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายบริหารภาระค้ำประกันสินเชื่อด้อยคุณภาพ บสย.(2561-2562)
    ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ บสย. (2561-2561)
    ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักกรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. (2560-2561)
    ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารความเสี่ยง บสย. (2559-2560)
     
นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน    
นางสาวปราณี วงศ์อำนวยกุล

นางสาวปราณี วงศ์อำนวยกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    
นายวิเชษฐ วรกุล

นายวิเชษฐ วรกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายการเงิน ปริญญาโท MBA (Finance), University of Akron, Ohio, U.S.A. รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบสย. (2563-ก.ย.2565)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. (2554 – 2562)
    กรรมการบริหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd. (2553 – 2554)
    รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (2537 – 2552)
    ผู้จัดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd. (2535 – 2537)
    ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) (2534 – 2535)
     
กนกนนท์ วงศ์มณฑา

กนกนนท์ วงศ์มณฑา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ    
นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี

นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป (1 ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน)
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (1 ธันวาคม 2555 - 18 เมษายน 2556)
    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (23 มกราคม 2541 - 30 พฤศจิกายน 2555)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร (31 ตุลาคม 2551 – 21 เมษายน 2553)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร (13 มกราคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2553)
นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์

นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บสย. ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Cleveland State University, Ohio, U.S.A. รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ บสย.  และกำกับดูแลงานของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บสย. (2557 – 2562)
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่าย Unsecured Lending Products & Payments บมจ. ธนาคารธนชาต (2551 – 2557)
    รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (2549 – 2551)
    ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (2542 – 2548)
     
ชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ

ชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ    
ญาณี รวมรักษา

ญาณี รวมรักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ    
ประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

ประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา    
วีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

วีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายค่าประกันชดเชย    
อนุสรณ์ เอมกมล

อนุสรณ์ เอมกมล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน    
พิทยา ปริวัฒนศักดิ์

พิทยา ปริวัฒนศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    
ศิริพงษ์ แผนสนิท

ศิริพงษ์ แผนสนิท

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการหนี้    
นางดุสิดา ทัพวงษ์

นางดุสิดา ทัพวงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ปริญญาโท MBA, Emporia State University, U.S.A.

รองผู้จัดการทั่วไป สายกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บสย.(2563-ก.ย.2565)

  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน บสย. (2562)
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย. (2560 – 2562)
    ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย. (2556 – 2560)
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บสย. (2555 – 2556)
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บสย. (2553 – 2555)
    รองผู้อำนวยการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548 – 2552)
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (2542 – 2548)
     
นางอิศราพร อรุณประเสริฐ

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    
นางผกามาศ สัจจพงษ์

นางผกามาศ สัจจพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน    
พงษ์ทิพย์ เทศะภู

พงษ์ทิพย์ เทศะภู

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ    
นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บสย. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บสย. (2562)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บสย. (2555 - 2562)
    Vice President, Head of Small SME Credit Product, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (2553 - 2555)
    ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ บรรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (2545 - 2553)
    อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก (2544 - 2545)
    วิศวกรอาวุโส, บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (IFCT) (2538 - 2544)
     
คมสัน วัฒนวนาพงษ์

คมสัน วัฒนวนาพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์    
เฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ

เฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายค่าประกันชดเชย    
ธนภร ประกายเกียรติ

ธนภร ประกายเกียรติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    
นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ

นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ    
นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ

นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน    
นายวสันต์ เทียนหอม

นายวสันต์ เทียนหอม

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท (Director Certification Program) กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
    รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บ.ต.ท.)
    กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
     
กรรณิการ์ งามโสภี

กรรณิการ์ งามโสภี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ที่ปรึกษา – หัวหน้าโครงการ โครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
กรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
กรรมการ และประธานผู้บริหารบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด   กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซี่ง จำกัด   ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา
กรรมการบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา
กรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดี้ง จำกัด (มหาชน)   ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
    สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด
นายบัณฑิต อนันตมงคล

นายบัณฑิต อนันตมงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท MBA, Finance Stirling University, United Kingdom Director and Head of Equities Investment บริษัท เอไอเอ จำกัด
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการสำนักบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุนกองทุนวายุภักษ์ 1   ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษาพิเศษ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
กรรมการกองทุน BSF ธนาคารแห่งประเทศไทย   ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
กรรมการพิจารณาลงทุนนวัตกรรม สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (BiiC)    
     
วิมล ชาตะมีนา

วิมล ชาตะมีนา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
  ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน
    รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง
สำนักนโยบายการคลัง
นางทองอุไร ลิ้มปิติ

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison,USA รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กโทรนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    ประธานคณะอนุกรรมการกำกับธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นางสาววรรณา นพอาภรณ์

นางสาววรรณา นพอาภรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด Master of Science in Marketing Leicester University, United Kingdom Managing Director บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
กรรมการบริษัท เทรดสยาม จำกัด Master of Business Administration,    Major Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Assistant Managing Director บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
  ปริญญาตรี สาขา Science in Statistics and Electronic Data Processing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IT Staff ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโททางกฎหมาย, Temple University, School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
     
ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, Strathclyde Business School, UK รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (2559 - 2561)
  ปริญญาโท Master of Business Administration, Birmingham Business School, UK รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (2554 - 2559)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (2553 - 2554)
    หัวหน้าคณะที่ปรึกษาภูมิภาค (Regional Lead Advisor) บริษัท เชฟรอน เอเซียเซาท์ จำกัด (2549 - 2553)
     
ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์

ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต กรรมการการเคหะแห่งชาติ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประธานสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองเรื่องการไต่สวนข้อเท็จจริง เพื่อเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. และเลขาธิการ ป.ป.ท. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง)
กรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต รองอธิบดี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
    ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2 (ป.ป.ท.)
    พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 ว สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
     
นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์

นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) Master of laws (LL.M.), Temple University School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการองค์การตลาด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
กรรมการกลั่นกรองด้านกฎหมาย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
อนุกรรมการกฎหมาย บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
     
นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ

นายกิตติพงษ์ บุรณศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ บสย. (2562-ก.พ. 2566)
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการ บมจ.ธนาคารธนชาต (2544-2562)
     
นายวุฒิพันธุ์ ปริดิพันธ์

นายวุฒิพันธุ์ ปริดิพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานปฏิบัติการ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ บสย. (2562-ก.พ. 2566)
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการอาวุโส ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (2554-2562)
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (2549-2554)
     
นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ บริษัท PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด   ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
     
ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล บสย. ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต, Murdoch University, Perth, Australia กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การท่าเรือแห่งประเทศไทย (2560 - 2562)
  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, U.S.A. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (2561 - 2562)
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, University of Waikato, Hamilton, New Zealand กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (2561 – 2562)
    ที่ปรึกษาผู้บัญชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (2560 – 2561)
    กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (2559 – 2560)
    กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) (2557 – 2562)
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ และ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต(2556 – 2560)
    ผู้ช่วยรองประธาน กสทช. (ผู้ช่วยประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม) สำนักงาน กสทช. (2554 – 2556)
     
นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ />
  <h4 class=นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน บสย. ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การวิเคราะห์และประเมินโครงการ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2527 - 2529)
กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ต.ค. 2559 - ก.พ. 2563)
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2523 - 2527) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการบัญชี บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เม.ย. 2557 - ส.ค. 2558)
    รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)(มี.ค. 2531 - เม.ย. 2557)
    Executive Trainee ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) (ก.ค. 2530 ­ก.พ. 2531)
     
นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท M.Sc. in Finance and Business Economic (merit) Manchester Business School กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และต่างประเทศ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หลักสูตรนักบริหารทีมงานรุ่นที่ 6 สถาบันการบริหารพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอำพน กิตติอำพน)
  หลักสูตร Public Management and Leadership Training Programme (PMLTP), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)  
     
ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ

ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาเอก Ph.D. in Economics มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ทุนกองทุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย) ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร
รองอธิบดีกรมสรรพากร ปริญญาโท M.Soc.Sc in Public Policy (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ (ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์) ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
  ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กรมสรรพากร
  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ ผู้อำนวยการการศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร กรมสรรพากร
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
     
นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 (รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม)
รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขานุการกรม
กรรมการ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล   ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนผู้อำนวยการส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการและอุตสาหกรรม
    กรรมการสถาบันการบินพลเรือน
     
นายประภาศ คงเอียด

นายประภาศ คงเอียด

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)   ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
    ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
     
นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน บริษัท ไอร่าแฟตตอริ่ง จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กองทุน ไอร่า จำกัด   ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงาน ป.ป.ช.   กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด มหาชน
    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
    กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
     
นายฆนัท ครุธกูล

นายฆนัท ครุธกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ
กรรมการ บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและโภชนวิทยาคลินิก
กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย (กระทรวงมหาดไทย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
นายกสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุ    
แพทย์พิเศษประจำศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล    
     
นายธีรัชย์ อัตนวานิช

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), University of Alabama at Birmingham, USA ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รองปลัดกระทรวงการคลัง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการลงทุนกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนตลาดตราสารหนี้
กรรมการบริษัท บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)   กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
     
นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ปริญญาโท Master of Advanced Business Practice (DMBP), University of South Australia, Adelaide, Australia รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MS-CIS), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BBA-Business Computer), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
    อาจารย์พิเศษ ภาควิชา Software Engineering / College of Arts, Media and Technology (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (วิชา Lecture in BIS 3687: Electronic Banking and Payment System) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
     
นายเอด วิบูลย์เจริญ

นายเอด วิบูลย์เจริญ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ประธานกรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด   ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด    
     
นางสาวดุจเดือน เหตระกูล

นางสาวดุจเดือน เหตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) Certificate of Publishing and Media Industry, New York University กรรมการ สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Marketing and Strategic Management) กรรมการ บริษัท สำนักพิมพ์แม่บ้าน จำกัด
กรรมการ บริษัท อุษาสวัสดิ์ จำกัด ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (Marketing) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ บริษัท แม่บ้าน จำกัด
     

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับประมวล)

พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.๒๕๓๔”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บรรษัท” หมายความว่า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
“ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม” หมายความว่า การประกอบอุตสาหกรรม การทำหัตถกรรม หรือการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ โดยมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และมีทรัพย์สินถาวรตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
“หลักทรัพย์” หมายความว่า

 1. ตั๋วเงินคลัง
 2. พันธบัตร
 3. ตั๋วเงิน
 4. หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 5. หุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
 6. ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน
 7. ตราสารหรือใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงสิทธิอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

  “สถาบันการเงิน” หมายความว่า

 1. ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
 2. บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 3. สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  “เงินกองทุน” หมายความว่า ทุนที่ชำระแล้ว ซึ่งรวมทั้งส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ทุนสำรอง เงินสำรองที่ได้จัดสรรจากกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว
“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
“ประกันซื้อ” หมายความว่า ซื้อหรือตกลงจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจากผู้ออก เพื่อการจำหน่ายต่อไป
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑ การจัดตั้ง

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งบรรษัทขึ้นตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม” และให้บรรษัทเป็นนิติบุคคล ให้บรรษัทตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสาขาขึ้น ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตั้งสำนักงานสาขาต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีก่อน

มาตรา ๖ ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ให้จำกัดเพียงเท่าจำนวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

มาตรา ๗ ให้กำหนดทุนเรือนหุ้นของบรรษัทเป็นจำนวนหุ้นสามัญสี่ล้านหุ้นมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท รวมเป็นทุนสี่ร้อยล้านบาท ทุนของบรรษัทอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่การลดทุนจะกระทำมิได้ ในระยะเริ่มแรกให้กระทรวงการคลังถือหุ้นตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า แต่เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้วให้นับหุ้นที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมเข้าเป็นจำนวนหุ้นที่กระทรวงการคลังจะต้องถือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าดังกล่าวนั้นด้วย

มาตรา ๘ ให้บรรษัทเสนอต่อประชาชนและหรือบุคคลใด ๆ ตามที่บรรษัทจะกำหนด ให้เข้าชื่อซื้อหุ้นที่ระบุในมาตรา ๗ ตามเวลา วิธีการ และจำนวนที่บรรษัทกำหนด และให้บรรษัทจัดออกหุ้นเหล่านั้นได้

มาตรา ๙ เมื่อมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นที่ระบุในมาตรา ๗ เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าสองล้านหุ้นและได้ชำระเงินเต็มมูลค่าแล้ว ให้คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ นัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้าเพื่อปรึกษากิจการที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และกิจการอื่นตามที่จำเป็น

มาตรา ๑๐ ภายหลังที่บรรษัทได้มีผู้ถือหุ้น และได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามความในพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้นำบทบัญญัติที่ว่าด้วยบริษัทจำกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่บรรษัทโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปฏิบัติแก่บรรษัทเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด

หมวด ๒ วัตถุประสงค์

มาตรา ๑๑ วัตถุประสงค์ของบรรษัทมีดังต่อไปนี้

 1. ช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
 2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น
 3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
 4. ช่วยให้การพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาตรา ๑๒ เมื่อได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๙ แล้ว ให้บรรษัทมีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๑ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

 1. ให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 2. ประกันซื้อ
 3. จัดให้มีเงินกลับมาลงทุนใหม่ด้วยวิธีขายทรัพย์สินที่บรรษัทได้มาจากการลงทุน
 4. กู้ยืมเงินในหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อธุรกิจของบรรษัท และให้หลักประกันเงินที่กู้ยืม
 5. ใช้เงินคงเหลืออยู่เปล่าของบรรษัทซื้อหลักทรัพย์ที่มั่นคง
 6. จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ เช่าหรือให้เช่า จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ และขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์
 7. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร
 8. จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน สิทธิ หรือเอกสิทธิ์ใด ๆ บรรดาที่บรรษัทเห็นว่าจะช่วยให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสำเร็จผล
 9. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ และทางเทคนิคแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม และช่วยให้ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมนั้นได้รับบริการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการและทางเทคนิค
 10. สั่งจ่าย รับรอง หรือสลักหลังตั๋วเงินหรือใช้เงินตามตั๋วเงินเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบรรษัท
 11. จัดให้มีการสงเคราะห์ตามสมควรแก่ลูกจ้าง หรือผู้ที่พ้นจากการเป็นลูกจ้างของบรรษัทและครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น
 12. กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท

มาตรา ๑๓ บรรษัทต้องไม่ลงทุนในกิจการใดที่กรรมการของบรรษัทเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ด้วยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้บรรษัทซื้อหรือมีไว้เป็นประจำซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่

 1. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจ หรือสำหรับลูกจ้างของบรรษัท
 2. เป็นการได้มาจากการชำระหนี้ การประกันหนี้ หรือจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จำนองไว้กับบรรษัทจากการขายทอดตลาดโดยคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของบรรษัทตาม (๒) ให้บรรษัทจำหน่ายภายในห้าปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของบรรษัท เว้นแต่รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาให้หรือให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ตาม (๑) 

หมวด ๓ การจัดการ

มาตรา ๑๕ ในวาระเริ่มแรกก่อนมีผู้ถือหุ้น ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนสี่คน มีหน้าที่กำหนดข้อบังคับของบรรษัทว่าด้วยกิจการต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และออกหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้น และกระทำหน้าที่และกิจการอื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๘ (๔) และมาตรา ๑๙ (๑) มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ข้อบังคับของบรรษัทตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบรรษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มาตรา ๑๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๙ ให้เลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวนกรรมการตามมาตรา ๑๕ อีกสองคน รวมเป็นหกคน และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินสองคนก็ได้

มาตรา ๑๗ เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีของบรรษัทแต่ละปี ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ และกรรมการตาม มาตรา ๑๖ ออกจากตำแหน่งฝ่ายละหนึ่งคนโดยวิธีจับสลาก และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีที่สี่ของบรรษัท และทุกสิ้นปีบัญชีถัดไป ให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบรรษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบรรษัท และกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๗ กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรรษัทให้ออก

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เลือกตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ เข้าดำรงตำแหน่งแทน

มาตรา ๑๙ กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (๓) และ (๔) ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ถือหุ้นของบรรษัทไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยหุ้นหรือเป็นผู้แทนของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถือหุ้นของบรรษัทไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยหุ้น
 2. เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 4. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

มาตรา ๒๐ ตราบใดที่เงินซึ่งรัฐบาลให้บรรษัทกู้ยืมยังมีค้างอยู่ หรือการค้ำประกันที่รัฐบาลให้ไว้ตาม มาตรา ๒๖ ยังไม่สิ้นอายุการบังคับ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวนกรรมการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ และให้รัฐมนตรีมีอำนาจถอดถอนและแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนได้
กรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคสอง อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกันให้นำมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไปซึ่งการดำเนินงาน การบริหารกิจการ และธุรกิจของบรรษัท และให้มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทำได้ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

 1. จ่ายเงินของบรรษัทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท การให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท
 2. ควบคุมให้มีการตรวจคำร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัท และให้รับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจ และนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐบาล โดยมิต้องคำนึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น
 3. ตราบใดที่เงินซึ่งรัฐบาลให้บรรษัทกู้ยืมยังมีค้างอยู่หรือการค้ำประกันที่รัฐบาลให้ไว้ตามมาตรา ๒๖ ยังไม่สิ้นอายุการบังคับ การกำหนดนโยบายในการบริหารกิจการของบรรษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อำนาจและหน้าที่ที่จะมอบหมายให้นั้นต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียต่ออำนาจและหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปตามมาตรา ๒๓

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ (๒) (๓) และ (๔) เป็นผู้จัดการทั่วไปของบรรษัท ให้ผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้บริหารกิจการของบรรษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดและมีอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างของบรรษัททุกตำแหน่ง ให้ผู้จัดการทั่วไปเป็นกรรมการของบรรษัทโดยตำแหน่ง

มาตรา ๒๔ ตราบใดที่เงินซึ่งรัฐบาลให้บรรษัทกู้ยืมยังมีค้างอยู่ หรือการค้ำประกันที่รัฐบาลให้ไว้ตาม มาตรา ๒๖ ยังไม่สิ้นอายุการบังคับ การแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปของบรรษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

มาตรา ๒๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้แทนของบรรษัท แต่ผู้จัดการทั่วไปจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตนเฉพาะในกิจการใดก็ได้

หมวด ๔ การค้ำประกันเงินกู้

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่บรรษัทขอให้รัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ที่บรรษัทกู้ยืมเงินจากแหล่งให้กู้ยืมในต่างประเทศหรือภายในประเทศ ให้รัฐบาลมีอำนาจค้ำประกันเงินกู้นั้นได้แต่จำนวนเงินกู้ที่จะค้ำประกันเมื่อรวมกับต้นเงินกู้ที่การค้ำประกันของรัฐบาลยังค้างอยู่ต้องไม่เกินสิบสองเท่าของเงินกองทุนของบรรษัทเมื่อคำนวณเป็นเงินตราไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันตามอำนาจที่มีอยู่ในกฎหมายใด
การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อทราบยอดรวมของเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราถัวเฉลี่ยประจำวันที่ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้กำหนดไว้ในวันทำสัญญา

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๗ ให้บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวไปเป็นของบรรษัท ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนของทรัพย์สิน เมื่อหักด้วยหนี้ที่โอนตามวรรคหนึ่งแล้วให้นำไปซื้อหุ้นของบรรษัทในนามของสมาชิกกองทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในกองทุนของสมาชิกแต่ละราย

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลตำรวจเอก เภา สารสิน
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อม และส่งผลให้อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นการเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น อันจะมีผลส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ขยายตัวไปสู่ชนบทเพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงานและการชะลอการอพยพของประชาชนเข้ากรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

 • จำนวนปีที่กู้ 0
 • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
 • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้