นริศ ชัยสูตร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
    ประธานวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

ประสิทธิ์ วสุภัทร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พนอศรี ถาวรเศรษฐ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
    กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิบปิ้ง จำกัด

ปริศนา ประหารข้าศึก

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน และบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก  
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรรมการ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำกัด    

อัญชลี เต็งประทีป

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
  Diploma in Development Management, University of Birmingham, United Kingdom ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง
  รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้ากองตรวจราชการ สำนักงานปลัด กระทรวงการคลัง
    กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    กรรมการ / กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหา บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อิสต์ เอเชีย จำกัด
    กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปริญญาโท MBA, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง) กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
    ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
    ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
    ผู้อำนวยการ ธนาคารไทยธนาคาร

สุมาลี สุขสว่าง

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกล่ม กลุ่มเครือข่าย ภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. มนตรี ฐิรโฆไท

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นิธิศ มนุญพร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ( บสย. ) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย
  ปริญญาตรีด้านบัญชี สาขาทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
    ผู้อำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์
    กรรมการและผู้จัดการทั่วไปของ บสย.
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด

ศิษฏ์ วงศาริยะ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง    

วิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน    

ปราณี วงศ์อำนวยกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    

วิเชษฐ วรกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ ปริญญาโท MBA (Finance), University of Akron, Ohio, USA รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (13 มิถุนายน 2554 – ปัจจุบัน)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรรมการบริหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd. (2553 – 2554)
    รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (2537 – 2552)
    ผู้จัดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd. (2535 – 2537)
    ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) (2534 – 2535)

กนกนนท์ วงศ์มณฑา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ    

นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป (1 ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน)
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (1 ธันวาคม 2555 - 18 เมษายน 2556)
    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (23 มกราคม 2541 - 30 พฤศจิกายน 2555)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร (31 ตุลาคม 2551 – 21 เมษายน 2553)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร (13 มกราคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2553)

จตุฤทธิ์ จันทรกานต์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ รักษาการผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ ปริญญาโท MBA (Strategic Management), Cleveland State University, Ohio, USA รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน (2 กรกฎาคม 2557 – ปัจจุบัน)
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่าย Unsecured Lending Products & Payments ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) (พฤษภาคม 2551 – มิถุนายน 2557)
    รองผู้อำนวยการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (กุมภาพันธ์ 2549 – เมษายน 2551)
    ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (มีนาคม 2542 – ตุลาคม 2548)
    พัฒนาธุรกิจ บริษัท บีพีซี กรุ๊ป จำกัด (ตุลาคม 2536 – สิงหาคม 2539)

ชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ    

ญาณี รวมรักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ    

ประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา    

วีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายค่าประกันชดเชย    

อนุสรณ์ เอมกมล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน    

พิทยา ปริวัฒนศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    

ศิริพงษ์ แผนสนิท

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการหนี้    

ดุสิดา ทัพวงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร    

อิศราพร อรุณประเสริฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    

ผกามาศ สัจจพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน    

พงษ์ทิพย์ เทศะภู

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ    

เกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์    

คมสัน วัฒนวนาพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์    

เฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายค่าประกันชดเชย    

ธนภร ประกายเกียรติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    

วลัยลักษณ์ จิตรประวัติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ    

ชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน    

นายวสันต์ เทียนหอม

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา รองเลขาธิการ ก.ล.ต.
  นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการ ก.ล.ต.
  ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท (Director Certification Program) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
  ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการกำกับตลาดทุน
    รองประธานกรรมการและประธานกรรมการ ตรวจสอบบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บ.ต.ท.)
    กรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
    กรรมการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

กรรณิการ์ งามโสภี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ที่ปรึกษา – หัวหน้าโครงการ โครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
กรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
กรรมการ และประธานผู้บริหารบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด   กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซี่ง จำกัด   ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา
กรรมการบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา
กรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดี้ง จำกัด (มหาชน)   ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
    สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด

บัณฑิต อนันตมงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
  MBA, Finance Sterling University, England Director and Head of Equities Investment บริษัท เอไอเอ จำกัด
  ปริญญาตรี ครุศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการสำนักบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
    ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษาพิเศษ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
    ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
     

วิมล ชาตะมีนา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
  ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน
    รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง
สำนักนโยบายการคลัง

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison,USA รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กโทรนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    ประธานคณะอนุกรรมการกำกับธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาววรรณา นพอาภรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด Master of Science in Marketing Leicester University, United Kingdom Managing Director บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
กรรมการบริษัท เทรดสยาม จำกัด  Master of Business Administration,    Major Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Assistant Managing Director บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
  ปริญญาตรี สาขา Science in Statistics and Electronic Data Processing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IT Staff ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (ฉบับประมวล)

พระราชบัญญัติ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๓๔

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นปีที่ ๔๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.๒๕๓๔”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“บรรษัท” หมายความว่า บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
“ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม” หมายความว่า การประกอบอุตสาหกรรม การทำหัตถกรรม หรือการประกอบกิจการอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้ โดยมีลักษณะเป็นกิจการขนาดย่อมที่บุคคลภาคเอกชนเท่านั้นเป็นเจ้าของ และมีทรัพย์สินถาวรตามจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง
“หลักทรัพย์” หมายความว่า

 1. ตั๋วเงินคลัง
 2. พันธบัตร
 3. ตั๋วเงิน
 4. หุ้นหรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
 5. หุ้นกู้หรือหุ้นกู้แปลงสภาพ
 6. ตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน หรือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อตราสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิในทรัพย์สินของโครงการลงทุน
 7. ตราสารหรือใบสำคัญหรือหลักฐานแสดงสิทธิอื่นใดที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

  “สถาบันการเงิน” หมายความว่า

 1. ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
 2. บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
 3. สถาบันการเงินอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนดโดยได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

  “เงินกองทุน” หมายความว่า ทุนที่ชำระแล้ว ซึ่งรวมทั้งส่วนล้ำมูลค่าหุ้น ทุนสำรอง เงินสำรองที่ได้จัดสรรจากกำไรสุทธิ และกำไรสุทธิคงเหลือจากการจัดสรรแล้ว
“ผู้ถือหุ้น” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
“ประกันซื้อ” หมายความว่า ซื้อหรือตกลงจะซื้อหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนจากผู้ออก เพื่อการจำหน่ายต่อไป
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หมวด ๑ การจัดตั้ง

มาตรา ๕ ให้จัดตั้งบรรษัทขึ้นตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ เรียกว่า “บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม” และให้บรรษัทเป็นนิติบุคคล ให้บรรษัทตั้งสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสาขาขึ้น ณ ที่ใดในราชอาณาจักรก็ได้ แต่การตั้งสำนักงานสาขาต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีก่อน

มาตรา ๖ ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นแต่ละคน ให้จำกัดเพียงเท่าจำนวนเงินที่ยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

มาตรา ๗ ให้กำหนดทุนเรือนหุ้นของบรรษัทเป็นจำนวนหุ้นสามัญสี่ล้านหุ้นมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท รวมเป็นทุนสี่ร้อยล้านบาท ทุนของบรรษัทอาจเพิ่มขึ้นได้ด้วยการออกหุ้นสามัญใหม่ โดยมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น แต่การลดทุนจะกระทำมิได้ ในระยะเริ่มแรกให้กระทรวงการคลังถือหุ้นตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้า แต่เมื่อพ้นสามปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับแล้วให้นับหุ้นที่รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น รวมเข้าเป็นจำนวนหุ้นที่กระทรวงการคลังจะต้องถือไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าดังกล่าวนั้นด้วย

มาตรา ๘ ให้บรรษัทเสนอต่อประชาชนและหรือบุคคลใด ๆ ตามที่บรรษัทจะกำหนด ให้เข้าชื่อซื้อหุ้นที่ระบุในมาตรา ๗ ตามเวลา วิธีการ และจำนวนที่บรรษัทกำหนด และให้บรรษัทจัดออกหุ้นเหล่านั้นได้

มาตรา ๙ เมื่อมีผู้เข้าชื่อซื้อหุ้นที่ระบุในมาตรา ๗ เป็นจำนวนไม่ต่ำกว่าสองล้านหุ้นและได้ชำระเงินเต็มมูลค่าแล้ว ให้คณะกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕ นัดประชุมผู้ถือหุ้นโดยไม่ชักช้าเพื่อปรึกษากิจการที่กำหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และกิจการอื่นตามที่จำเป็น

มาตรา ๑๐ ภายหลังที่บรรษัทได้มีผู้ถือหุ้น และได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามความในพระราชบัญญัตินี้แล้ว ให้นำบทบัญญัติที่ว่าด้วยบริษัทจำกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับแก่บรรษัทโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งต่อพระราชบัญญัตินี้ ให้นายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทปฏิบัติแก่บรรษัทเช่นเดียวกับบริษัทจำกัด

หมวด ๒ วัตถุประสงค์

มาตรา ๑๑ วัตถุประสงค์ของบรรษัทมีดังต่อไปนี้

 1. ช่วยเหลือภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น
 2. ช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมมากยิ่งขึ้น
 3. เร่งการกระจายสินเชื่อไปยังภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมทั่วประเทศได้เร็วขึ้น
 4. ช่วยให้การพัฒนาภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

มาตรา ๑๒ เมื่อได้มีการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๙ แล้ว ให้บรรษัทมีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา ๑๑ และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

 1. ให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม
 2. ประกันซื้อ
 3. จัดให้มีเงินกลับมาลงทุนใหม่ด้วยวิธีขายทรัพย์สินที่บรรษัทได้มาจากการลงทุน
 4. กู้ยืมเงินในหรือนอกราชอาณาจักรเพื่อธุรกิจของบรรษัท และให้หลักประกันเงินที่กู้ยืม
 5. ใช้เงินคงเหลืออยู่เปล่าของบรรษัทซื้อหลักทรัพย์ที่มั่นคง
 6. จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ เช่าหรือให้เช่า จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ และขายหรือจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใดซึ่งอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์หรือหลักทรัพย์
 7. เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคาร
 8. จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน สิทธิ หรือเอกสิทธิ์ใด ๆ บรรดาที่บรรษัทเห็นว่าจะช่วยให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสำเร็จผล
 9. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการ และทางเทคนิคแก่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อม และช่วยให้ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมนั้นได้รับบริการเกี่ยวกับการบริหาร การจัดการและทางเทคนิค
 10. สั่งจ่าย รับรอง หรือสลักหลังตั๋วเงินหรือใช้เงินตามตั๋วเงินเพื่อประโยชน์แห่งธุรกิจของบรรษัท
 11. จัดให้มีการสงเคราะห์ตามสมควรแก่ลูกจ้าง หรือผู้ที่พ้นจากการเป็นลูกจ้างของบรรษัทและครอบครัวของบุคคลเหล่านั้น
 12. กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท

มาตรา ๑๓ บรรษัทต้องไม่ลงทุนในกิจการใดที่กรรมการของบรรษัทเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการหรือเป็นผู้ถือหุ้น หรือมีส่วนได้เสียอย่างหนึ่งอย่างใดอยู่ด้วยไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม

มาตรา ๑๔ ห้ามมิให้บรรษัทซื้อหรือมีไว้เป็นประจำซึ่งอสังหาริมทรัพย์ เว้นแต่

 1. เพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับดำเนินธุรกิจ หรือสำหรับลูกจ้างของบรรษัท
 2. เป็นการได้มาจากการชำระหนี้ การประกันหนี้ หรือจากการซื้ออสังหาริมทรัพย์ที่จำนองไว้กับบรรษัทจากการขายทอดตลาดโดยคำสั่งศาลหรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

บรรดาอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของบรรษัทตาม (๒) ให้บรรษัทจำหน่ายภายในห้าปีนับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของบรรษัท เว้นแต่รัฐมนตรีจะขยายระยะเวลาให้หรือให้ความเห็นชอบเพื่อใช้เป็นสถานที่ตาม (๑) 

หมวด ๓ การจัดการ

มาตรา ๑๕ ในวาระเริ่มแรกก่อนมีผู้ถือหุ้น ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งมีจำนวนสี่คน มีหน้าที่กำหนดข้อบังคับของบรรษัทว่าด้วยกิจการต่าง ๆ ที่มิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ และออกหนังสือชี้ชวนเพื่อเสนอขายหุ้น และกระทำหน้าที่และกิจการอื่นซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท มิให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๘ (๔) และมาตรา ๑๙ (๑) มาใช้บังคับแก่การดำรงตำแหน่งของกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ข้อบังคับของบรรษัทตามวรรคหนึ่ง ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และบรรษัทจะแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับได้ต่อเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

มาตรา ๑๖ ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา ๙ ให้เลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวนกรรมการตามมาตรา ๑๕ อีกสองคน รวมเป็นหกคน และเมื่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นสมควรจะเลือกตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นอีกไม่เกินสองคนก็ได้

มาตรา ๑๗ เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีของบรรษัทแต่ละปี ให้กรรมการตามมาตรา ๑๕ และกรรมการตาม มาตรา ๑๖ ออกจากตำแหน่งฝ่ายละหนึ่งคนโดยวิธีจับสลาก และให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน เมื่อสิ้นรอบปีบัญชีที่สี่ของบรรษัท และทุกสิ้นปีบัญชีถัดไป ให้กรรมการทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งและให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่ ทั้งนี้ โดยให้คณะกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งนั้นยังคงอยู่ในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบรรษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่าคณะกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่เข้ารับหน้าที่ การเลือกตั้งกรรมการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับของบรรษัท และกรรมการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่อีกได้

มาตรา ๑๘ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๑๗ กรรมการพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

 1. ตาย
 2. ลาออก
 3. เป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙
 4. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบรรษัทให้ออก

ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวรรคหนึ่ง ให้เลือกตั้งบุคคลผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ เข้าดำรงตำแหน่งแทน

มาตรา ๑๙ กรรมการต้องมีคุณสมบัติตาม (๑) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (๒) (๓) และ (๔) ดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้ถือหุ้นของบรรษัทไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยหุ้นหรือเป็นผู้แทนของบริษัทจำกัดหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ถือหุ้นของบรรษัทไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยหุ้น
 2. เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
 3. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 4. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต

มาตรา ๒๐ ตราบใดที่เงินซึ่งรัฐบาลให้บรรษัทกู้ยืมยังมีค้างอยู่ หรือการค้ำประกันที่รัฐบาลให้ไว้ตาม มาตรา ๒๖ ยังไม่สิ้นอายุการบังคับ ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งบุคคลที่เห็นสมควรคนหนึ่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นจากจำนวนกรรมการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖ และให้รัฐมนตรีมีอำนาจถอดถอนและแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งแทนได้
กรรมการที่รัฐมนตรีแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้อยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี
กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคสอง อาจได้รับแต่งตั้งใหม่อีกได้ แต่ต้องไม่เกินสองคราวติดต่อกันให้นำมาตรา ๑๕ วรรคสอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๒๑ ให้คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่กำกับและควบคุมโดยทั่วไปซึ่งการดำเนินงาน การบริหารกิจการ และธุรกิจของบรรษัท และให้มีอำนาจกระทำการต่าง ๆ ที่บรรษัทจะพึงกระทำได้ อำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

 1. จ่ายเงินของบรรษัทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นในการจัดกิจการและการประกอบธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของบรรษัท การให้สินจ้างแก่กรรมการและลูกจ้างของบรรษัท
 2. ควบคุมให้มีการตรวจคำร้องทุกฉบับที่ภารธุระอุตสาหกรรมขนาดย่อมยื่นขึ้นมาเพื่อขอรับการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัท และให้รับไว้พิจารณาเฉพาะแต่ที่เห็นสมควรในทางเทคนิค การเงิน การเศรษฐกิจ และนโยบายการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมของรัฐบาล โดยมิต้องคำนึงถึงการอื่นใดทั้งสิ้น
 3. ตราบใดที่เงินซึ่งรัฐบาลให้บรรษัทกู้ยืมยังมีค้างอยู่หรือการค้ำประกันที่รัฐบาลให้ไว้ตามมาตรา ๒๖ ยังไม่สิ้นอายุการบังคับ การกำหนดนโยบายในการบริหารกิจการของบรรษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งประกอบด้วยผู้ซึ่งอยู่ในตำแหน่งคณะกรรมการไม่น้อยกว่าสามคนและไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้มีอำนาจและหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อำนาจและหน้าที่ที่จะมอบหมายให้นั้นต้องไม่เป็นการเสื่อมเสียต่ออำนาจและหน้าที่ของผู้จัดการทั่วไปตามมาตรา ๒๓

มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งผู้ซึ่งมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๙ (๒) (๓) และ (๔) เป็นผู้จัดการทั่วไปของบรรษัท ให้ผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้บริหารกิจการของบรรษัทให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนดและมีอำนาจบังคับบัญชาลูกจ้างของบรรษัททุกตำแหน่ง ให้ผู้จัดการทั่วไปเป็นกรรมการของบรรษัทโดยตำแหน่ง

มาตรา ๒๔ ตราบใดที่เงินซึ่งรัฐบาลให้บรรษัทกู้ยืมยังมีค้างอยู่ หรือการค้ำประกันที่รัฐบาลให้ไว้ตาม มาตรา ๒๖ ยังไม่สิ้นอายุการบังคับ การแต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปของบรรษัทจะต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี

มาตรา ๒๕ ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก ให้ผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้แทนของบรรษัท แต่ผู้จัดการทั่วไปจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตนเฉพาะในกิจการใดก็ได้

หมวด ๔ การค้ำประกันเงินกู้

มาตรา ๒๖ ในกรณีที่บรรษัทขอให้รัฐบาลค้ำประกันเงินกู้ที่บรรษัทกู้ยืมเงินจากแหล่งให้กู้ยืมในต่างประเทศหรือภายในประเทศ ให้รัฐบาลมีอำนาจค้ำประกันเงินกู้นั้นได้แต่จำนวนเงินกู้ที่จะค้ำประกันเมื่อรวมกับต้นเงินกู้ที่การค้ำประกันของรัฐบาลยังค้างอยู่ต้องไม่เกินสิบสองเท่าของเงินกองทุนของบรรษัทเมื่อคำนวณเป็นเงินตราไทย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการค้ำประกันตามอำนาจที่มีอยู่ในกฎหมายใด
การคำนวณเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทยเพื่อทราบยอดรวมของเงินกู้ตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตามอัตราถัวเฉลี่ยประจำวันที่ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราได้กำหนดไว้ในวันทำสัญญา

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๒๗ ให้บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานกองทุนประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับกองทุนดังกล่าวไปเป็นของบรรษัท ทั้งนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ส่วนของทรัพย์สิน เมื่อหักด้วยหนี้ที่โอนตามวรรคหนึ่งแล้วให้นำไปซื้อหุ้นของบรรษัทในนามของสมาชิกกองทุนตามสัดส่วนเงินลงทุนในกองทุนของสมาชิกแต่ละราย

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลตำรวจเอก เภา สารสิน
รองนายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อช่วยให้สถาบันการเงินมีความมั่นใจในการให้สินเชื่อแก่อุตสาหกรรมขนาดย่อม และส่งผลให้อุตสาหกรรมขนาดย่อมได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินจำนวนมากขึ้น ซึ่งเป็นการเร่งรัดการพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้มีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น อันจะมีผลส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมให้ขยายตัวไปสู่ชนบทเพื่อบรรเทาปัญหาการว่างงานและการชะลอการอพยพของประชาชนเข้ากรุงเทพมหานคร จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

 • บสย. SMEs Club
 • สมัครงาน
 • ค้นหาสาขา บสย.
 • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
 • สายด่วน
 • แบบฟอร์มคำขอ
 • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
 • To MD