นริศ ชัยสูตร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ University of Hawaii, U.S.A อธิบดีกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ประธานกรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก
    ประธานวิจัยแห่งชาติ สาขาเศรษฐศาสตร์

ประสิทธิ์ วสุภัทร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซิ่ง จำกัด ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการ / กรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ช่วยบริหารสายงาน สายงานธุรกิจขนาดกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

พนอศรี ถาวรเศรษฐ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
  รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง
(เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ)
  เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมประสิทธิภาพ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
    กรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
    กรรมการ บริษัท ยูไนเต็ดไทย ชิบปิ้ง จำกัด

ปริศนา ประหารข้าศึก

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและกรรมการบริหาร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Tarleton State University, USA รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงิน และบัญชี บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหารเงินลงทุน บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจบัญฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกริก  
ประธานคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  
ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป มารีไทม์ เซอร์วิส จำกัด พาณิชยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
กรรมการ บริษัท สยามโซล่า เพาเวอร์ จำกัด    

นางอัญชลี เต็งประทีป

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ การรถไฟแห่งประเทศไทย
  ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลัง
  Diploma in Development Management, University of Birmingham, United Kingdom หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง 
    หัวหน้ากองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
    กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
    กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์อีสต์ เอเชีย จำกัด
     

นิวัฒน์ กาญจนภูมินทร์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ปริญญาโท MBA, Massey University ประเทศนิวซีแลนด์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า (ลาดกระบัง) กรรมการผู้จัดการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
    ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
    ผู้อำนวยการอาวุโส กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
    ผู้อำนวยการ ธนาคารไทยธนาคาร

สุมาลี สุขสว่าง

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและประธาน คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนกรุงไทย ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต(บริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน สายงาน ทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ปริญญาตรีศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ผู้บริหารสายงานทรัพยากรบุคคลและบรรษัทภิบาล ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกล่ม กลุ่มเครือข่าย ภาคกลาง ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ดร. มนตรี ฐิรโฆไท

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรนักบริหารระดับสูงธรรมศาสตร์เพื่อสังคม ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยทักษิณ รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน สัญญาธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานกรรมการ บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการโรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท วารสารศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
  ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

นิธิศ มนุญพร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด ( บสย. ) ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาการเงินการธนาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้า แห่งประเทศไทย
  ปริญญาตรีด้านบัญชี สาขาทฤษฎีการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการกองทุนประกันวินาศภัย
    ผู้อำนวยการ สำนักงานธนานุเคราะห์
    กรรมการและผู้จัดการทั่วไปของ บสย.
    รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด

นายศิษฏ์ วงศาริยะ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารความเสี่ยง    

นายวิโรจน์ สิทธิเจริญรุ่ง

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน    

นางสาวปราณี วงศ์อำนวยกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ    

นายวิเชษฐ วรกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายการเงิน ปริญญาโท MBA (Finance), University of Akron, Ohio, U.S.A. รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโสสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการบสย. (2563-ก.ย.2565)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ บสย. (2554 – 2562)
    กรรมการบริหาร Siam Bansu Leasing (2002) Co., Ltd. (2553 – 2554)
    รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทเงินทุนสินอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (2537 – 2552)
    ผู้จัดการ Morgan Grenfell (Thailand) Co., Ltd. (2535 – 2537)
    ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัทเงินทุนเอกธนกิจ จำกัด (มหาชน) (2534 – 2535)
     

กนกนนท์ วงศ์มณฑา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ    

นิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารทั่วไป (1 ธันวาคม 2555 – ปัจจุบัน)
  ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยเกริก รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (1 ธันวาคม 2555 - 18 เมษายน 2556)
    ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (23 มกราคม 2541 - 30 พฤศจิกายน 2555)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์องค์กร (31 ตุลาคม 2551 – 21 เมษายน 2553)
    รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและองค์กร (13 มกราคม 2553 – 31 พฤษภาคม 2553)

นายจตุฤทธิ์ จันทรกานต์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานปฏิบัติการ บสย. ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), Cleveland State University, Ohio, U.S.A. รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริหารสินทรัพย์ บสย.  และกำกับดูแลงานของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บสย. (2557 – 2562)
  ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (บริหารธุรกิจ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการฝ่าย Unsecured Lending Products & Payments บมจ. ธนาคารธนชาต (2551 – 2557)
    รองผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (2549 – 2551)
    ผู้บริหารระดับสูง บริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) (2542 – 2548)
     

ชาญชัย เลิศมหรรพฤฒิ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการประกันสินเชื่อ    

ญาณี รวมรักษา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ประกันสินเชื่อ    

ประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายกิจการสาขา    

วีรวัฒน์ วัจฉละพงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายค่าประกันชดเชย    

อนุสรณ์ เอมกมล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารสำนักงาน    

พิทยา ปริวัฒนศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล    

ศิริพงษ์ แผนสนิท

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารจัดการหนี้    

นางดุสิดา ทัพวงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปสายงานบริหารช่องทางและพัฒนาผู้ประกอบการ ปริญญาโท MBA, Emporia State University, U.S.A.

รองผู้จัดการทั่วไป สายกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์ บสย.(2563-ก.ย.2565)

  ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานกลยุทธ์และการเงิน บสย. (2562)
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาการเงิน การคลัง และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ผู้อำนวยการอาวุโส  ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย. (2560 – 2562)
    ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บสย. (2556 – 2560)
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน บสย. (2555 – 2556)
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บสย. (2553 – 2555)
    รองผู้อำนวยการ, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2548 – 2552)
    ผู้ช่วยผู้อำนวยการ, บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด (2542 – 2548)
     

นางอิศราพร อรุณประเสริฐ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการสำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    

นางผกามาศ สัจจพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน    

พงษ์ทิพย์ เทศะภู

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ    

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสนับสนุน บสย. ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต,  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บสย. (2562)
  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บสย. (2555 - 2562)
    Vice President, Head of Small SME Credit Product, ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) (2553 - 2555)
    ผู้จัดการอาวุโส สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ บรรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (2545 - 2553)
    อาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยโยนก (2544 - 2545)
    วิศวกรอาวุโส, บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (IFCT) (2538 - 2544)
     

คมสัน วัฒนวนาพงษ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์    

เฉลิมชัย ไพบูลย์ศิริ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ช่วยปฏิบัติงานฝ่ายค่าประกันชดเชย    

ธนภร ประกายเกียรติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานกรรมการและผู้จัดการทั่วไป    

นางวลัยลักษณ์ จิตรประวัติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ    

นางชลัยรัชฏ์ สรสุชาติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการลงทุน    

นายวสันต์ เทียนหอม

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประกาศนียบัตรกรรมการบริษัท (Director Certification Program) กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
  ประกาศนียบัตรกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee Program) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กรรมการ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน
    รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บ.ต.ท.)
    กรรมการ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิต
     

กรรณิการ์ งามโสภี

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ที่ปรึกษา – หัวหน้าโครงการ โครงการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  Master of Management สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด บัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการและเหรัญญิก สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดตรวจสอบ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
กรรมการ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กรรมการ และกรรมการบริหาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประธานกรรมการ และรักษาการผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
กรรมการ และประธานผู้บริหารบริษัท หลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จำกัด   กรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบบริษัท หลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบบริษัท กรุงไทยธุรกิจลิสซี่ง จำกัด   ประธานกรรมาธิการวิสามัญกิจการ วุฒิสภา
กรรมการบริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   ประธานกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณ วุฒิสภา
กรรมการบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดี้ง จำกัด (มหาชน)   ประธานคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน วุฒิสภา
    สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดร้อยเอ็ด

นายบัณฑิต อนันตมงคล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท MBA, Finance Stirling University, United Kingdom Director and Head of Equities Investment บริษัท เอไอเอ จำกัด
กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้จัดการสำนักบริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
กรรมการลงทุนกองทุนวายุภักษ์ 1   ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์และที่ปรึกษาพิเศษ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
กรรมการกองทุน BSF ธนาคารแห่งประเทศไทย   ผู้จัดการส่วนวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)
กรรมการพิจารณาลงทุนนวัตกรรม  สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจบางจาก (BiiC)    
     

วิมล ชาตะมีนา

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
  ปริญญาตรี เศรษฐศาตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการคุ้มครอง ผลประโยชน์ทางการเงิน
    รักษาการผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเครื่องมือทางการคลัง
สำนักนโยบายการคลัง

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin Madison,USA รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
ประธานกรรมการบริษัท ไอร่า แฟคตอริ่ง จำกัด ปริญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารบ้านเมืองที่ดี
    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการธุรกรรมทาง อิเล็กโทรนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
    ประธานคณะอนุกรรมการกำกับธุรกรรมทางอิเล็กโทรนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางสาววรรณา นพอาภรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการผู้จัดการบริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จำกัด Master of Science in Marketing Leicester University, United Kingdom Managing Director บริษัท เทคโนโลยี แอนด์ ซอฟต์แวร์ โซลูชั่น จำกัด
กรรมการบริษัท เทรดสยาม จำกัด  Master of Business Administration,    Major Management มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ Assistant Managing Director บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด
  ปริญญาตรี สาขา Science in Statistics and Electronic Data Processing จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย IT Staff ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
  Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโททางกฎหมาย, Temple University, School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
  Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
     

ดร.รักษ์ วรกิจโภคาทร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บสย. ปริญญาเอก Doctor of Business Administration, Strathclyde Business School, UK รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (2559 - 2561)    
  ปริญญาโท Master of Business Administration, Birmingham Business School, UK รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (2554 - 2559)
  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (อุตสาหการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (2553 - 2554)
    หัวหน้าคณะที่ปรึกษาภูมิภาค (Regional Lead Advisor) บริษัท เชฟรอน เอเซียเซาท์ จำกัด (2549 - 2553)
     

ดร.เพิ่มพูน พึ่งประสิทธิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต ประธานสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง)
  ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รองอธิบดี กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
  ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจและการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต รองอธิบดี กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองเลขาธิการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)
  ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพื้นที่ 2 (ป.ป.ท.)
    พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 ว สำนักคดีทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ
     

นายสมศักดิ์ วรวิจักษณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) Master of laws (LL.M.), Temple University School of Law, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
กรรมการองค์การตลาด ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย ธนาคารดีบีเอส ไทยทนุ จำกัด (มหาชน)
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน)
  ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย บริษัทหลักทรัพย์เอกธำรง เคจีไอ จำกัด (มหาชน)
     

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รองผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้อำนวยการสำนักนโยบายการออมและการลงทุน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
กรรมการ บริษัท เบาด์ แอนด์   บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้อำนวยการสำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
    ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนานโยบายการคลังท้องถิ่น สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
     

ดร.ฐิติพงศ์ นันทาภิวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไป สายงานสารสนเทศและดิจิทัล บสย. ปริญญาเอก เทคโนโลยีสารสนเทศดุษฎีบัณฑิต,  Murdoch University, Perth, Australia กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การท่าเรือแห่งประเทศไทย (2560 – 2562)
  ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการสารสนเทศ, University of Pittsburgh, Pittsburgh, PA, U.S.A. กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (2561 – 2562)
  ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, University of  Waikato, Hamilton,  New Zealand   กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ, บริษัท บลิส-เทล จำกัด (มหาชน) (2561 – 2562)
    ที่ปรึกษาผู้บัญชาการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (2560 – 2561)
    กรรมการ รักษาการกรรมการผู้จัดการ, บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด (2559 – 2560)
    กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ, บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท.) (2557 – 2562)
    ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายการตลาดต่างประเทศ และ คณบดี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต(2556 – 2560)
    ผู้ช่วยรองประธาน กสทช. (ผู้ช่วยประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคม) สำนักงาน กสทช. (2554 – 2556)
     

นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
รองผู้จัดการทั่วไปอาวุโส สายงานการเงิน บสย. ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต การวิเคราะห์และประเมินโครงการ,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2527 - 2529)
กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (ต.ค. 2559 - ก.พ. 2563)
  ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2523 - 2527)  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการเงินและการบัญชี บริษัท เอสเอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เม.ย. 2557 -  ส.ค. 2558)
    รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายงานการเงินและการบัญชี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)(มี.ค. 2531 -  เม.ย. 2557)
    Executive Trainee ธนาคารเอเชีย จำกัด (มหาชน) (ก.ค. 2530 ­ก.พ. 2531)
     

นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท M.Sc. in Finance and Business Economic (merit) Manchester Business School กรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง และต่างประเทศ)
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อนุกรรมการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
กรรมการ บริษัท ปตท. น้ำมันและค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หลักสูตรนักบริหารทีมงานรุ่นที่ 6 สถาบันการบริหารพัฒนาองค์กร ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (นายอำพน กิตติอำพน)
  หลักสูตร Public Management and Leadership Training Programme (PMLTP), National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS)  
     

ดร.วินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาเอก Ph.D. in Economics มหาวิทยาลัย Sydney ประเทศออสเตรเลีย (ทุนกองทุนเพื่อการพัฒนาปิโตรเลียมในประเทศไทย) ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล กรมสรรพากร
รองอธิบดีกรมสรรพากร ปริญญาโท M.Soc.Sc in Public Policy (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัย Waikato ประเทศนิวซีแลนด์ (ทุนรัฐบาลนิวซีแลนด์) ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการจัดเก็บภาษี กรมสรรพากร
  ปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากองบริหารการเสียภาษีธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก กรมสรรพากร
  ประกาศนียบัตรวิชาว่าความ สภาทนายความ ผู้อำนวยการการศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร กรมสรรพากร
  เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา  
     

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้อำนวยการกองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1 (รับผิดชอบรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่ง สาขาอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม)
รองผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง เลขานุการกรม
    ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและแผนผู้อำนวยการส่วนพัฒนารัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการและอุตสาหกรรม
     

นายประภาศ คงเอียด

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง International Tax Program Certificate and Master of Laws (ITP/LL.M.) Harvard Law School, Harvard University, Massachusetts, U.S.A. กรรมการธนาคารไทยพาณิชย์
กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
กรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)   ประธานกรรมการ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด
    ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
     

นางญาใจ พัฒนสุขวสันต์

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง

ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด

ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักปลัดกระทรวงการคลัง
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท หลักทรัพย์กองทุน  ไอร่า จำกัด ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง

กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่าแฟตตอริ่ง จำกัด (มหาชน)

  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ
กรรมการตรวจสอบและประเมินผล สำนักงาน ปปช.   กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด มหาชน
    กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไอร่า แอสเซท แมเนจเม้นท์ จำกัด
    กรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
     

นายฆนัท ครุธกูล

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
กรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ปริญญาตรี แพทย์ศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ
กรรมการ องค์การจัดการน้ำเสีย (กระทรวงมหาดไทย) ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตสถิติประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจบริการผู้สูงอายุไทยและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและโภชนวิทยาคลินิก
แพทย์ประจำศูนย์หัวใจ หลอดเลือด และเมแทบอลิซึม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิตวิทยาศาสตร์การแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
     

นายธีรัชย์ อัตนวานิช

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ปริญญาโท Master of Business Administration (Finance), University of Alabama at Birmingham, USA ที่ปรึกษาด้านตลาดตราสารหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
รองปลัดกระทรวงการคลัง ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ  
ประธานกรรมการ การยาสูบแห่งประเทศไทย ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินการธนาคาร) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการในคณะกรรมการลงทุนกองทุนเพื่อรักษาสภาพคล่องของการระดมทุนตลาดตราสารหนี้ 
กรรมการบริษัท บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG)   กรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
     

นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ผู้จัดการทั่วไป
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)
ปริญญาโท Master of Advanced Business Practice (DMBP), University of South Australia, Adelaide, Australia รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ (MS-CIS), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (BBA-Business Computer), มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
    อาจารย์พิเศษ ภาควิชา Software Engineering / College of Arts, Media and Technology (CAMT) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ (วิชา Lecture in BIS 3687: Electronic Banking and Payment System) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
     

นายเอด วิบูลย์เจริญ

ตำแหน่งปัจจุบัน ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน / ประสบการณ์
ประธานกรรมการ
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเงิน) สถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์

ที่ปรึกษาด้านหนี้สาธารณะ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงการคลัง

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ประธานกรรมการ บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชำระหนี้ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด    
     

รายงานประจำปี

รายงานประจำปี 2564

วันที่โพสต์ 27 มิ.ย 2565

รายงานประจำปี 2563 / E-Book

วันที่โพสต์ 10 มิ.ย 2564

รายงานประจำปี 2562

วันที่โพสต์ 22 เม.ย 2563

รายงานประจำปี 2561

วันที่โพสต์ 23 มี.ค 2563

รายงานประจำปี 2560

วันที่โพสต์ 23 มี.ค 2563

รายงานประจำปี 2559

วันที่โพสต์ 23 มี.ค 2563

รายงานประจำปี 2558

วันที่โพสต์ 23 มี.ค 2563

รายงานประจำปี 2557

วันที่โพสต์ 23 มี.ค 2563

รายงานประจำปี 2556

วันที่โพสต์ 23 มี.ค 2563

รายงานประจำปี 2555

วันที่โพสต์ 23 มี.ค 2563

รายงานประจำปี 2554

วันที่โพสต์ 23 มี.ค 2563

รายงานประจำปี 2553

วันที่โพสต์ 23 มี.ค 2563

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้