งานวิจัย-ผลสำรวจ

ปลดล็อก SMEs ไทย ปรับตัวอย่างไรให้เติบโต


ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้จัดทำแบบสำรวจ เพื่อศึกษาปัญหา อุปสรรค และการปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนกว่า 2,400 รายทั่วประเทศ ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่จะช่วยยกระดับความสามารถทางการแข่งขัน และสนับสนุน SMEs ให้เป็นฐานที่มั่นคงของเศรษฐกิจไทย
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD