งานวิจัย-ผลสำรวจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ปี 2561


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ SMEs) ต่อการให้บริการของ บสย. ปี 2561 ลูกค้ามีความพึงพอใจร้อยละ 90.1 และความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2557 – 2561 อยู่ที่ร้อยละ 90.16 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 85) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากปัจจัยในด้านต่างๆ ของการให้บริการของ บสย. พบว่าปัจจัยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ บสย. ยังคงเป็นปัจจัยที่ได้รับความพึงพอใจในระดับสูงสุดจากลูกค้า นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา รองลงมาเป็นความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอน และด้านผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน ตามลำดับ

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้