งานวิจัย-ผลสำรวจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย.


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ SMEs) ต่อการให้บริการของ บสย. ปี 2561 ลูกค้ามีความพึงพอใจร้อยละ 90.1 และความพึงพอใจโดยเฉลี่ยระหว่างปี 2557 – 2561 อยู่ที่ร้อยละ 90.16 ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมายของเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนดไว้ (ร้อยละ 85) ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากปัจจัยในด้านต่างๆ ของการให้บริการของ บสย. พบว่าปัจจัยด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ บสย. ยังคงเป็นปัจจัยที่ได้รับความพึงพอใจในระดับสูงสุดจากลูกค้า นับตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา รองลงมาเป็นความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอน และด้านผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน ตามลำดับ
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD