ข่าวสาร บสย.

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดให้ บสย. เป็นสถาบันการเงิน


เพื่อให้การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม สามารถกระทำได้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓ แห่งพระราชกำหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชกำหนด บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงกำหนดให้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ตามกฎหมายว่าด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม เป็นสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD