งานวิจัย-ผลสำรวจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ปี 2562


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (สถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ  SMEs) ต่อการให้บริการของ บสย. ปี 2562 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ/ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ด้านความคิดเห็น ความต้องการ และความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงรับทราบปัญหา ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการต่อไป โดยหัวข้อการสำรวจตามเกณฑ์ประเมินผลดำเนินงานของ บสย. ประจำปี 2562 ได้แก่ การรับรู้ข้อมูลของ บสย. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการความพึงพอใจด้านผลิตภัณฑ์ค้ำประกัน ความพึงพอใจด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ความต้องการ ความคาดหวัง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ความภักดีของลูกค้า (การแนะนำ การบอกต่อ การใช้บริการซ้ำ/ใช้เพิ่ม) โดยในปี 2562 ภาพรวมความพึงพอใจของลูกค้า (ผู้ประกอบการ (SMEs) และสถาบันการเงิน) ที่มีต่อ บสย. มีระดับความพึงพอใจต่อ บสย. ร้อยละ 91.8 มีแนวโน้มสูงกว่าระดับความพึงพอใจปี 2558 - 2561 และสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตามเกณฑ์ (ร้อยละ 85) อันมีเหตุผลเนื่องมาจากปัจจัยด้านการรับรู้ข้อมูลของ บสย. ที่มีร้อยละ 98.3 ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ มีสรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ/ความภักดี และความไม่พึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ประจำปี 2562 ดังนี้

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้