ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ชวนอ่าน “ งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ” ในวารสาร Unisearch Journal


ชวนอ่าน “ งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ” ในวารสาร Unisearch Journal ชวนอ่าน “ งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ” ในวารสาร Unisearch Journal
ติดตาม “  งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ” ในวารสาร Unisearch Journal ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์
http://www.journal.unisearch.chula.ac.th/th/issue-reader/74
 
เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นในการเข้าถึงข้อมูล
โดย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ Chula Unisearch ได้จัดทำวารสารวิชาการภายใต้ชื่อ “ Unisearch Journal ”  ขึ้น ในลักษณะของวารสารวิชาการ 2 ภาษา (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์และนักวิจัยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสู่สังคม อันเป็นหนึ่งในการตอบสนองยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการสู่สังคม รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาผลงานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ร่วมกับ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ โดยนำองค์ความรู้ในศาสตร์ที่หลากหลายของมหาวิทยาลัยมาบูรณาการหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ เพื่อตอบโจทย์ขององค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ อันเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้และงานวิจัย ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม อุตสาหกรรม สิ่งแวดล้อม

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้