งานวิจัย-ผลสำรวจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ปี 2563


บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดจ้างหน่วยงานวิจัยภายนอก (Third party) โดยบริษัท ซูเปอร์โพล จำกัด สำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ปี 2563 โดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ตามเกณฑ์ประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ และเพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า (VOC) ด้านความคิดเห็น ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการต่อไป  โดยมีสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ประจำปี 2563 ดังนี้

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้