งานวิจัย-ผลสำรวจ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ประจำปี 2564


บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้สำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อประเมินระดับความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ บสย. เพื่อเป็นช่องทางในการรับฟังเสียงของลูกค้า(VOC) ด้านความคิดเห็น ความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำผลการสำรวจมาใช้เป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุง และพัฒนาการบริการให้มีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการต่อไป สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจและความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ บสย. ประจำปี 2564 ดังนี้
 

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้