ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564


ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 ร่วมประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564

"ตามที่พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทําร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 กําหนดให้ภาครัฐต้องประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย เพื่อตรวจสอบว่าการบังคับใช้กฎหมายได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายนั้นมากน้อยเพียงใด คุ้มค่ากับภาระที่เกิดขึ้นแก่รัฐและประชาชนหรือไม่ ตลอดจนมีผลกระทบอื่นอันก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือไม่ เพียงใด ประกอบกับพระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564 (พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู) มีผลบังคับใช้มาระยะหนึ่งแล้ว

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการคลัง และบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จึงได้จัดทําเอกสารรับฟังความคิดเห็นฉบับนี้ เพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ พ.ร.ก. การให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟู และกฎหมายลําดับรองที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2566 จนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามแบบฟอร์ม ผ่านระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) เว็บไซต์ของ ธปท. (www.bot.or.th) หรือส่ง E-mail แบบฟอร์มดังกล่าวมายังทีมงานพัฒนานโยบายการกํากับดูแล ฝ่ายนโยบายการกํากับสถาบันการเงินสายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. [E-mail RPD-RPD@bot.or.th]"

 

• เอกสารรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชกำหนดการให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564      Download >>> PDF

• แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยการให้ความช่วยเหลือ และฟื้นฟูผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2564        Download >>> Word, PDF

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้