เรื่องน่ารู้ SME

ซินเจีย ยู่อี่ ซินนี้ ฮวดใช้ ตรุษจีนปีวอก SMEs เฮง เฮง เฮง


ตรุษจีนปีวอก 2559 ปีนี้ เชื่อว่าจะมีแต่ข่าวดีเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งขณะนี้นอกจากถูกยกให้เป็น “วาระแห่งชาติ” แล้ว ทุกภาคส่วนต่างระดมความช่วยเหลือมาที่กลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม ซึ่งถือเป็น “หัวใจ” สำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

หลายข่าวดีที่จะเล่าสู่กันฟัง คือ เมื่อช่วงค่ำของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้มีการจัดงานเลี้ยงขอบคุณสถาบันการเงิน ภายใต้ชื่องาน “ขอบคุณจากใจ  ปีใหม่ก้าวใหม่ มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน” ความสำเร็จ ณ ที่นี้ก็คือ การช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากขึ้น เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตขึ้น 

ตลอดปี 2558 บสย. ได้ผนึกกำลังกับธนาคารต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ทั้งที่เป็นความร่วมมือเพื่อสนองนโยบายภาครัฐ ตลอดจนการริเริ่มจากธนาคารต่างๆ ที่ออกโครงการต่างๆ มาตอบโจทย์ในเรื่องนี้ ส่งผลให้ตลอดปี 2558 บสย. สามารถค้ำประกันสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการ SMEs 79,249 ราย คิดเป็นยอดค้ำประกันสินเชื่อ 102,801 ล้านบาท

ถือเป็นความสำเร็จร่วมกันของ บสย. และสถาบันการเงิน ในการช่วยเหลือ SMEs ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะยิ่งเข้มข้นขึ้นอีกในปีนี้ จากนโยบายของภาครัฐ ที่ยังคงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้โครงการต่างๆ จะมีความหลากหลายและเข้าถึงได้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มมากขึ้น อาทิ

โครงการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 2 วงเงินค้ำประกัน 13,500 ล้านบาท ความคืบหน้าในขณะนี้อยู่ระหว่างรอเข้าเสนอ คณะรัฐมนตรี, โครงการ PGS5 (ปรับปรุงใหม่) วงเงินค้ำประกันรวม 100,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ บสย.อนุมัติค้ำประกันไปแล้วจำนวนกว่า 52,000 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่จะอนุมัติค้ำได้อีก 48,000 ล้านบาท โดยจะสิ้นสุดรับคำขอภายใน 30 มิถุนายน 2559 ต่อเนื่องถึง โครงการ PGS6 เพื่อรองรับโครงการ PGS5 (ปรับปรุงใหม่) ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ฯลฯ

อีกสิ่งที่กำลังอยู่ระหว่างดำเนินการ คือ การขอแก้ไขพระราชบัญญัติ บสย. เพื่อให้ บสย.สามารถขยายการให้การค้ำประกันไปยังกลุ่มอื่นๆ อาทิ Non-bank, Leasing, Factoring เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยมี บสย. ค้ำประกัน ได้หลายหลายแหล่งมากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดจึงเป็นเรื่องของ การผสานความร่วมมือระหว่าง บสย. และสถาบันการเงินต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนมาตรการเหล่านี้ เพื่อให้ภารกิจช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน สำเร็จลุล่วง ซึ่งแน่นอนว่าต้องอาศัยการทำงานร่วมกันในทุกมิติ ทั้งระดับนโยบาย และภาคปฏิบัติ เพื่อลดอุปสรรคการทำงานร่วมกัน และกระตุ้นให้สถาบันการเงินต่างๆ เห็นความสำคัญ และหันมาใช้บริการ บสย. ซึ่งเป็นกลไกของภาครัฐในการช่วยเหลือ SMEs  เพื่อทำให้สถาบันการเงิน “กล้า” ที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการมากขึ้น

เมื่อสถาบันการเงิน “กล้า” ที่จะปล่อยสินเชื่อให้กับ SMEs มากขึ้น SMEs ไทยก็สามารถลืมตาอ้าปากได้มากขึ้นนั่นเอง

คำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

บาท
บาท
ปี
%

ผลการคำนวณวงเงินกู้
และความสามารถในการผ่อนชำระ

  • จำนวนปีที่กู้ 0
  • อัตราการผ่อนต่อเดือน0
  • วงเงินที่กู้ได้*0
*ผลจากการคำนวณเป็นเพียงตัวเลขประมาณการ
เว็บไซต์นี้ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ (Cookies) เพื่อมอบบริการที่ดีที่สุดสาหรับคุณ
โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ถือเป็นการยอมรับใน อ่านประกาศนโยบายคุกกี้