สมัครงาน

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย. รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ให้การค้ำประกันสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ผูัสนใจสามารถส่งอีเมล์ใบสมัคร หรือ Resume สมัครได้ที่

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 02-890-9988 ต่อ 9897, 9892
เบอร์โทรสาร : 02-890-9900
อีเมล์ : hrm@tcg.or.th / กรอกใบสมัครออนไลน์

  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD