พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์คอมพิวเตอร์ /ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานด้านการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล
  1. ติดตามและดำเนินการติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศและศูนย์คอมพิวเตอร์
งานด้านปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
  1. แก้ไขปัญหา/ข้อผิดพลาดของโครงสร้างพื้นฐานระบบสารสนเทศ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
  2. ให้ความรู้แก่ผู้ใช้ในการใช้โครงสร้างระบบสารสนเทศต่าง ๆ
  3. ติดตั้งโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์คอมพิวเตอร์
  4. เก็บข้อมูลการใช้ระบบเครือข่ายขององค์กร การจัดการจราจรหรือปริมาณการใช้เครือข่ายระบบสารสนเทศ
  5. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ และศูนย์คอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

-    อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
-    วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-     มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-     สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลางานปกติได้
สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Windows, Microsoft Office