พนักงานสัญญาจ้าง ส่วนบริการและสนับสนุนทางเทคนิค /ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งานด้านบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. จัดทำแผนงาน คู่มือการใช้งาน คู่มือปฏิบัติงาน และปรับปรุงแบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 2. บริหารจัดการสิทธิการใช้งาน ของผู้ใช้งานทุกระบบ และรายงานสิทธิการใช้งานของผู้ใช้งาน
งานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน IT
 1. กำหนดสิทธิการเข้าถึงและควบคุมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์/ระบบเครือข่าย/ระบบงานสารสนเทศ/ระบบข้อมูลสารสนเทศ/การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์ต่างๆ)
งานด้านปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 1. ตรวจสอบการ Implementการ Maintenance และตรวจสอบการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
 2. จัดทำคู่มือการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (User document) ตลอดจนการฝึกอบรมให้กับผู้ใช้งาน
 3. ติดตั้งและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 4. จัดการ รับปัญหา ติดตาม และแก้ไขปัญหา (Helpdesk Support) และประสานงาน
 5. จัดเก็บ ดูแลตรวจสอบ และติดตามผลการขอใช้บริการ (IT Service Request) และจัดเก็บ ดูแลรับแจ้งปัญหาเหตุการณ์ด้านสารสนเทศและวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางแก้ไข/ป้องกัน
 6. ประสานงานและจัดการการร่วมทดสอบระบบระหว่างผู้ใช้กับส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ (UAT)
 7. จัดเก็บ ตรวจสอบ และติดตามผลการขอการเปลี่ยนแปลง (Change Management Request)
งานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางด้าน IT
 1. ติดตั้งระบบสารสนเทศบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Production Server)
 2. สนับสนุนการฝึกอบรมแนวปฏิบัติตามนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
 3. ประสานงานในการดำเนินงานจัดทำ ซักซ้อม ทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้าน IT (Disaster Recovery Plan: DRP)

คุณสมบัติ

-  อายุไม่เกิน 30 ปี หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร
-  วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-  มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในงานสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Support) หรือในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด และปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลางานปกติได้สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น Microsoft Windows, Microsoft Office