พนักงานชั่วคราว ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหารจัดการเอกสารรับเข้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • การประชุมภายในองค์กร จัดเตรียมตารางนัดหมายการประชุม และดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลและจัดทำเอกสารประกอบการประชุม
 • การประชุมภายนอกองค์กร ติดตามและจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม และการอำนวยความสะดวกในการประชุมนอกสถานที่
 • ดำเนินการรวบรวมข้อมูลทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กร พร้อมทั้งวิเคราะห์เบื้องต้นทางสถิติและตามรูปแบบต่างๆ ตามที่หน่วยงานกำหนด
 • บริหารจัดการสต็อกวัสดุและอุปกรณ์ของฝ่ายงาน
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อแจ้งข้อมูลและสารสนเทศเบื้องต้นไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติพิเศษอื่น มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)