พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 2 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Download รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี ประจำวัน (Statement) บัญชีกระแสรายวัน บัญชีออมทรัพย์ และบันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีในรูปแบบ Excel
 • Download รายการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ประจำวัน  
 • upload รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี  และรายการรับชำระค่าสินค้าและบริการประจำวัน เข้าสู่ระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียมและการออกใบเสร็จรับเงิน(ระบบ E-Statement)
 • upload รายการรับชำระค่าสินค้าและบริการประจำวันเข้าสู่ระบบ Branch Activity (BA)
 • จัดวางรายละเอียดการรับชำระค่าสินค้าและบริการประจำวัน ให้กับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถได้ใช้ข้อมูลในการบริหารงานร่วมกันได้
 • ตรวจสอบใบหลักฐานรับเงิน (Pay-in) กับรายการเคลื่อนไหวทางการเงินให้มีความถูกต้องครบถ้วนก่อนทำการชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บนระบบค้ำประกันสินเชื่อ
 • จัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้กับสถาบันการเงินและลูกค้า
 • จัดเก็บเอกสารสำคัญทางบัญชี
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิการศึกษา  ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel)