พนักงานชั่วคราว ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 2 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ช่วยในเรื่องการปฏิบัติงานบันทึกบัญชีตั้งหนี้ ดังนี้
  • ค่าทนายความ
  • เงินทดรองค่าธรรรมเนียมศาล
  • คืนค่าธรรมเนียม กรณีดังนี้ ยกเลิก ลดวงเงิน ส่งฟ้อง และคืนเงินกรณีอื่นๆ
  • เบิกเงินทดรองจ่าย
  • ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร
2. จัดเก็บเอกสารใบสำคัญต่างๆ 
3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

  • อายุ 21-25 ปี
  • วุฒิการศึกษา  ปวช.-ปวส. หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรี สาขาการบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel)