เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารค่าธรรมเนียมและลูกหนี้ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (สัญญาจ้าง) ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Download รายการเคลื่อนไหวทางบัญชีประจำวัน (Statement) ของแต่ละธนาคาร และบันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี และจัดเก็บข้อมูล
 • Download รายการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ประจำวัน
 • Upload รายการเคลื่อนไหวทางบัญชี รายการรับชำระค่าสินค้าและบริการ ประจำวันเข้าสู่ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดวางรายละเอียดการรับชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment) ประจำวัน ให้กับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ตรวจสอบใบหลักฐานรับเงิน (Pay-in) กับรายการเคลื่อนไหวทางการเงิน  ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • รับชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บนระบบค้ำประกันสินเชื่อ พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน
 • เรียกรายงานการรับชำระและรายงานใบเสร็จรับเงินจากระบบค้ำประกันสินเชื่อ
 • บันทึกรายการคืนเงินค่าธรรมเนียมค้ำประกัน บนระบบค้ำประกันสินเชื่อและระบบตรวจสอบค่าธรรมเนียม และออกใบเสร็จ
 • บันทึกบัญชีการคืนเงินค่าธรรมเนียมค้ำประกัน
 • จัดส่งเอกสารใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมค้ำประกันให้กับสถาบันการเงินและลูกค้า
 • จัดเก็บเอกสารสำคัญทางบัญชี
 • แจ้งเตือนลูกค้าที่ใกล้ครบกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมเพื่อต่ออายุการค้ำประกัน
 • จัดทำรายงานแสดงการลดภาระค้ำประกัน และยกเลิกการค้ำประกันของลูกค้า เพื่อนำส่งฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
* สำหรับโครงการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู) (สัญญาจ้าง 2 ปี)

 

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านบัญชีหรือการเงิน
 • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), E-Mail, Internet, โปรแกรม ERP ได้เป็นอย่างดี
 • มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ