เจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิเคราะห์ค้ำประกันสินเชื่อ (สัญญาจ้าง) ( 3 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • พิจารณาคำขอค้ำประกันสินเชื่อ โครงการค้ำประกันสินเชื่อของ บสย.
  • ตรวจสอบ และติดตามเอกสารเพิ่มเติมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจากสถาบันการเงิน
  • พิจารณาออกหนังสือค้ำประกัน
  • พิจารณาคำของานหลังค้ำประกัน
  • ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
*  สำหรับโครงการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ (สินเชื่อฟื้นฟู)  )สัญญาจ้าง 2 ปี) 
 

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป จากการทำงานสถาบันการเงิน หรือมีประสบการณ์งานด้านการค้ำประกันสินเชื่อ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, E-Mail, Internet ได้เป็นอย่างดี