ผู้จัดการ - ผู้อำนวยการ ส่วนกำกับปฏิบัติการ ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

           ดำเนินการตามกระบวนการกำกับปฏิบัติการ
 • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของ บสย. เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานของ บสย. ถูกต้อง เหมาะสม เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามที่กฎหมายและกฎเกณฑ์กำหนด
 • พัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานของ บสย. ในด้านที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและกำกับปฏิบัติการรับผิดชอบให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ นโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง IT Compliance และกำกับดูแลให้หน่วยงานภายในพัฒนาและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติและคู่มือที่หน่วยงานภายในนั้นๆ รับผิดชอบ
 • ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความเชื่อมั่นให้พนักงานมีธรรมาภิบาลและปฏิบัติงานตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของ บสย. หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมในรูปแบบต่างๆ
 • กำกับดูแล
 • สนับสนุนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของ บสย. เช่น การวิเคราะห์ ทบทวนและประเมินความถูกต้องและครบถ้วนในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ของราชการ หน่วยงานกำกับดูแลและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง การกำหนดมาตรการป้องกัน การให้คำปรึกษาและตอบข้อหารือ เป็นต้น 
 • ติดตาม ประเมินผล ควบคุมงานและรายงานผล
 • ดูแล ติดตามและรายงานการปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนของลูกค้าและบุคคลภายนอก และรับเบาะแสและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตภายใน บสย.
 •  ทักษะการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ การให้คำปรึกษาและคำแนะนำ ความรู้ด้านข้อบังคับและกฎระเบียบต่างๆ ของ บสย.

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ บัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการ์ณ 5 ปีในด้านการกำกับปฏิบัติการหรือที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะการให้คำปรึกษาและคำแนะนำ การสร้างปฏิสัมพันธ์
 • ความรู้ความเข้าใจการกำกับการปฏิบัติงาน
 • การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน
 • ความรู้ด้านข้อบังคับและกฎระเบียบ ทักษะการติดตามและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบ