ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดโครงสร้างหรือรูปแบบของฐานข้อมูล โดยทำการวิเคราะห์และตัดสินใจรวมข้อมูล การจัดเก็บ และใช้เทคนิคในการเรียกใช้ข้อมูล
- กำหนดโครงสร้างของอุปกรณ์เก็บข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล โดยกำหนดโครงสร้างของอุปกรณ์เก็บข้อมูลและวิธีการเข้าถึงข้อมูล พร้อมทั้งกำหนดแผนการในการสร้างระบบข้อมูลสำรองและการฟื้นสภาพ โดยการจัดเก็บข้อมูลไว้ทุกระยะ และจะต้องเตรียมการไว้ว่าถ้าเกิดความผิดพลาดขึ้นแล้วจะทำการฟื้นสภาพได้อย่างไร
- มอบหมายขอบเขตอำนาจหน้าที่ของการเข้าถึงข้อมูลโดยการประสานกับผู้ใช้ ให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้ และตรวจตราความต้องการของผู้ใช้ระบบการจัดการฐานข้อมูล (Database management system , DBMS)
 

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
- ปริญญาตรี  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลอย่างน้อย 10 ปี
- มีความชำนาญในการบริหารจัดการฐานข้อมูลเป็นอย่างดี (Database Adminstration)
- มีความสามารถในวิเคราะห์ปัญหากที่เกิดขึ้นกับฐานข้อมูลและสามารถปรับจูนฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหา หรือเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด (Database Tuning)
- มีความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี และมีทักษะการติดต่อสื่อสารที่ดี