ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ค้นหา รวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ และข้อมูลสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งเศรษฐศาสตร์มหภาคและจุลภาค โดยนำหลักเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบ
 2. ติดตามผลการศึกษาวิจัย และจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาทางเศรษฐกิจและข้อมูลที่ผ่านการตีความและวิเคราะห์อย่างเป็นระบบแล้ว
 3. พยากรณ์ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ หรือตัวแปรที่สำคัญเกี่ยวกับการเงิน การค้ำประกัน จากแบบจำลองต่างๆ ที่เหมาะสมทางเศรษฐศาสตร์ รวมถึงพัฒนาแบบจำลองโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนและคาดการณ์ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของนโยบายเศรษฐกิจ และตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ ต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
 4. ประสานการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานขององค์กรหรือโครงการเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
 5. สามารถแนะนำ และวางแผนเชิงนโยบายแก่ผู้บริหาร ผู้วางแผน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุน มีประโยชน์ต่อการวางแผนกลยุทธ์กำหนดนโยบาย แผนการ แนวทาง หลักเกณฑ์ มาตรการหรือดัชนีทางเศรษฐศาสตร์ เช่น ประสิทธิภาพของการทำงาน รูปแบบผลิตภัณฑ์ การค้ำประกัน
 6. กระบวนการทำงาน และด้านการเงิน เป็นต้น
 7. ปรับปรุงหรือจัดเก็บฐานข้อมูลเบื้องต้นในด้านเศรษฐศาสตร์อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ สร้างแบบจำลองต่างๆ และเผยแพร่แก่ผู้เกี่ยวข้องภายในองค์กร

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร หรือเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการทำงานด้านการเงินการธนาคาร หรือการวิเคราะห์วิจัยข้อมูล อย่างน้อย 7 ปี
 • มีความรอบรู้และความถนัดทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินและการบริหาร
 • มีวิสัยทัศน์กว้างไกล ยอมรับฟังการติชมจากผู้อื่น มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและประนีประนอมได้ดี เสนอข้อคิดเห็นเชิงสร้างสรรค์ และเป็นกลาง
 • ความรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี