ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

วางแผนภาพรวมในการพัฒนาธุรกิจและการตลาด และจำแนกกลุ่มลูกค้า (Market Segmentation) ที่เป็นสถาบันการเงินและ Non-Bank, สำรวจและรวบรวมความต้องการของสถาบันการเงินและ Non-Bank เพื่อใช้เป็นข้อมูลจัดทำแผนการตลาด และจัดทำแผน (Action plan), ดำเนินงานตามแผนงาน เพื่อผลักดันและกระตุ้นให้ใช้บริการ บสย. เพิ่มมากขึ้น และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง บสย. สถาบันการเงิน ลูกค้า และ Networking  เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บสย. และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานกำกับ บสย. ที่ช่วยส่งเสริมให้ SMEs เข้าถึงแหล่งทุนได้, เป็นตัวแทนองค์กรเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ และเผยแพร่บทบาท บสย.  รวมถึงการรวบรวมความต้องการของลูกค้าสถาบันการเงิน และ SMEs เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการทำงานให้ตรงกับความต้องการของสถาบันการเงิน ลูกค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมความคิดเห็นและประเด็นคำถามต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการค้ำประกัน เพื่อลดปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการทำงาน ตลอดจนหาแนวทางการแก้ไข ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาการตลาด การธนาคาร เศรษฐศาสตร์ การจัดการธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปี ด้านสินเชื่อ/การตลาด ของสถาบันการเงิน และมีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้บริการทีม 2 ปีขึ้นไปในการบริหารโครงการ
  • มีทักษะการวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน ตลอดจนการนำเสนองาน
  • มีความเป็นผู้นำ มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
  • คุณสมบัติอื่นๆ ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์( MS Office )