ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

          จัดทำแผนและงบประมาณ
 • กำกับดูแลการจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี และประมาณการทางการเงิน 5 ปี ของ บสย.
 • ควบคุมและดูแลการจัดทำงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี มาตรฐานการรายงานทางการเงิน และได้รับการรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน / ผู้สอบบัญชี
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายละเอียดประกอบแผนการขอรับเงินชดเชยความเสียหายจากสำนักงบประมาณเป็นรายปี
 • กำกับดูแลให้มีการตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย รายการทางบัญชีที่เกิดจากการทำธุรกรรมของ บสย. ทุกรายการ ให้เป็นไปตามอำนาจอนุมัติและระเบียบวิธีปฏิบัติให้ครบถ้วนก่อนการบันทึกในงบการเงิน 
 • กำกับดูแลให้มีการจัดทำรายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำส่งกรมสรรพากรอย่างถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • ควบคุมและดูแลให้มีการเบิกจ่ายเงินในบัญชี ธนาคารและเงินสดย่อยของ บสย. ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ และให้ถูกต้องครบถ้วน
 • กำกับดูแลการประสานงานกับฝ่ายบริหารเงินลงทุน เพื่อนำเงินสดสภาพคล่องไปลงทุนตามนโยบาย บสย.
 • การจัดทำรายงานลูกค้า บสย. ทุกบัญชี เพื่อติดตามให้มีการชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุการค้ำประกันให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 
 • กำกับดูแลการจัดทำรายละเอียดเพื่อประมวลผลในการกำหนดวงเงินการจ่ายค่าประกันชดเชยทุกประเภทของโครงการ PGS เป็นรายสถาบันการเงิน  ให้มีความถูกต้องและครบถ้วนเพื่อขออนุมัติวงเงินและแจ้งให้สถาบันการเงินต่าง ๆ ทราบ
 • กำกับดูและการจัดทำการ์ดลูกหนี้รายตัว พร้อมทั้งประมวลผลให้ถูกต้องเพื่อให้มีการติดตามหนี้จากการจ่ายค่าประกันชดเชยอย่างครบถ้วน
 • กำกับดูแลการจัดทำรายงานที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกรรมการค้ำประกัน เช่น การลดวงเงิน การยกเลิกการค้ำประกัน พร้อมทั้งดูแลให้มีการเก็บรักษาเอกสาร ต่าง ๆ  ให้มีความครบถ้วนและถูกต้อง
 • กำกับดูแลให้ฝ่ายบัญชีและการเงินมีการดำเนินการตามนโยบายการควบคุมภายในที่ดี
 • กำกับดูแลการจัดส่งข้อมูลให้หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง ตามกำหนด ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย

 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขา บัญชี 
 • ประสบการณ์การทำงาน 10 ปี ในด้านบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ 5 ปี ในตำแหน่งบริหาร
 • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
 • มีหลักการและเทคนิคการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
 • มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ บสย.
 • มีความรู้ด้านภาษี และกฏหมายที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และการกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานบัญชี มาตรฐานบัญชีรายงานทางการเงิน (TFRS9)