เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • จัดทำ ทบทวน และปรับปรุง นโยบายฯ และแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พรบ. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
  • การบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, จัดทำกระบวนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ, บันทึกการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบงานสารสนเทศ, จัดทำและทบทวนคู่มือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
  • ประสานงานให้มีการอบรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ รวมถึงให้บริการด้านการ
  • สนับสนุน (IT Support) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ทั้งนี้ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ และอายุ 25 - 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการจัดการคอมพิวเตอร์หรือสาขาอื่นทีเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ บริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศของค์กรให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยองค์กร และติดตามการดำเนินงานด้านความั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติความมั่นคงปลอดภัยขององค์กรและรายงานผล
  • มีทักษะการนำเสนอและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับพนักงานภายในองค์กร
  • *หากมีประสบการณ์หรือเคยผ่านงานจากสถาบันการเงินหรือธนาคารมาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ