นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , ผู้จัดการ) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- คำนวณอัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ โดยใช้หลักการของคณิตศาสตร์ประกันภัย ให้มีความเหมาะสม เพียงพอ และทำให้ บสย.ดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างมั่นคง คำนวณเงินกองทุนที่ต้องใช้เพื่อรองรับการค้ำประกันสินเชื่อและการจ่ายค่าประกันชดเชย ให้คำแนะนำหลักเกณฑ์การพิจารณารับค้ำประกันตามระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมกับอัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกัน รวบรวมข้อมูลต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยในการพิจารณารับค้ำประกัน ร่วมพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ทดสอบภาวะวิกฤต (Stress test) ของพอร์ตค้ำประกันสินเชื่อ ติดตามและวิเคราะห์พอร์ตการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อใหม่ จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ครอบคลุมถึงงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

  • อายุไม่เกิน 50 ปี
  • ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาสาขา คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 8 ปีขึ้นไป ในงานด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย เช่น การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และแบบประกันภัย เป็นต้น
  • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย
  • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันภัย สถาบันการเงิน และการให้สินเชื่อ
  • มีความรู้ความเข้าใจด้านผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสถาบันการเงิน