HR Business Partner (Manager /AVP) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  • วางแผนกลยุทธ์การบริหารบุคลากรร่วมกับผู้บริหารระดับฝ่ายงาน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ HR Value Chain เช่น การสรรหาพนักงาน การวางแผนอัตรากำลัง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การวางแผนอาชีพ การรักษาบุคลากร  Talent Management เพื่อให้สามารถบริหารจัดการบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสอดคล้องกับเป้าหมายทิศทางที่องค์กรจะมุ่งไป
  • วิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนร่วมกับผู้บริหาร เพื่อให้ฝ่ายงานพัฒนาและปรับปรุงงานให้เกิด Productivity 
  • กำหนดและบริหารค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ให้เหมาะสม ในแต่ละตำแหน่งในฝ่ายงานที่รับผิดชอบ
  • รับผิดชอบดูแลในแต่ละฝ่ายงาน โดยทำหน้าที่เป็นเพื่อนคู่คิด  ให้คำปรึกษาและแนะนำรวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านการบริหารบุคลากรในแต่ฝ่ายงานเพื่อสร้างความผูกพันและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้พนักงานมีผลการปฏิบัติงานที่สามารถผลักดันเป้าหมายขององค์กรให้สำเร็จ

คุณสมบัติ

  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (สาขาที่เกี่ยวข้อง)
  • มีประสบการณ์ด้าน HRBP  หรือ มีประสบการณ์  HRM/HRD/HROD  3-5 ปีขึ้นไป
  • มีทักษะการสื่อสาร ทำงานเป็นทีม การบริหารความเปลี่ยนแปลง และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน
  • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์(Analytic skills) และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการพูดเขียน อ่าน ในระดับดี