ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ ( 2 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน 
- วิเคราะห์และออกแบบกระบวนการทำงาน เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้แผนงานการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานหลักที่วางไว้ 
- สนับสนุนการดำเนินงานแผนงานระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) ให้บรรลุตามแผนงานที่กำหนดไว้ ศึกษาระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจหรือระบบบริหารคุณภาพ แนวทางการบริหารจัดการกระบวนการ เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการ การกำหนดและปรับปรุงเวลามาตรฐานการปฏิบัติงาน และนำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม 

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สถิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ด้านการพัฒนาระบบงาน / กระบวนการทำงาน การกำหนดตัวชี้วัดกระบวนการทำงาน การกำหนดเวลามาตรฐานการปฏิบัติงาน
- มีความรู้ ประสบการ์ณด้านระบบบริหารคุณภาพ หรือระบบการประเมินคุณภาพจะพิจารณาเป็นพิเศษ