ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- จัดทำและทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ คู่มือปฎิบัติงานและเป้าหมายการบริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร่วมจัดทำและทบทวนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น นโยบายการบริหารความต่อเนื่องทาง
  ธุรกิจ นโยบายการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอกด้านเทคโนโลยี เป็นต้น
- ประเมินความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาเครื่องมือและระบบสำหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การ
  บริหารความเสี่ยงเป็นไปตามแผนการดำเนินงานภายใต้นโยบายความเสี่ยงขององค์กร

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 45 ปี
- ปริญญาตรี Computer Engineer, Computer Science, การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ, MIS,สถิติ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ 5 ปี ในการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและหลักเกณฑ์การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทาง
  อิเล็กทรอนิกส์ กฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกัคอมพิวเตอร์ หลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ ธปท.

- มีความรู้เกี่ยวกับกรอบการบริหารความเสี่ยงด้าน IT, มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น COBIT5,
  ISO31000 เป็นต้น
- มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงานในสถาบันการเงิน
- มีทักษะในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร (Information Seeking)
- ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office (Excel ขั้นสูง Word,PPT),Email,Intranet & Internet)