ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ(สำนักงานเขตภาคตะวันออก) ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมความรู้สร้างความสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาแก่ SMEs ร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม ติดต่อประสาน จัดทำ ตรวจสอบเบื้องต้นการควบคุมและการใช้งบประมาณ
 • การจัดประชุม ออกบูท และการบรรยายให้ความรู้ เตรียมข้อมูลของ บสย. เพื่อสนับสนุนข้อมูลด้านประชาสัมพันธ์(ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์) 
 • ประชาสัมพันธ์ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้แผนการดำเนินการสาขา(พื้นที่ดูแลจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว)
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 •  ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี
 •  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี ด้านสินเชื่อธนาคาร งานติดตามและเร่งรัดหนี้สินธนาคาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 •  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Word / MS Excel / MS Powerpoint 
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • มีทักษะการให้คำปรึกษา เจรจาต่อรอง
 • หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อจากธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ