ผู้จัดการส่วนวางแผนและกลยุทธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- เข้าร่วมจัดทำแผนวิสาหกิจองค์กร และนำเสนอกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วยแผนปฏิบัติการหรือโครงการต่างๆที่ใช้สนับสนุนกลยุทธ์ที่นำเสนอ
- ดำเนินการจัดทำ/ปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของฝ่ายงาน การจัดทำแผนการดำเนินงานของโครงการต่างๆ พร้อมด้วยตัวชี้วัดและจัดทำงบประมาณของแต่ละโครงการ
- เฝ้าติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการประจำเดือนและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ร่วมจัดทำเอกสารการประชุมประจำเดือนเพื่อนำเสนอคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Committee) และคณะกรรมการ บสย. (Board of Director)
- จัดทำเอกสารสนับสนุนระบบการประเมินผลรัฐวิสาหกิจของสคร. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสารสนเทศ
- งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 

คุณสมบัติ

- ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 50 ปี
- ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความรู้ทางด้าน IT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์ ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กร 2 ปี ขึ้นไป 
- มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและกระบวนการปฏิบัติงานของสถาบันการเงิน ถ้ามีประสบการณ์จากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการเขียน และจัดทำรายงาน เพื่อติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี