ผู้จัดการส่วนกฎหมาย ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1.  ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กร
 2.  ยกร่างและตรวจร่างกฎเกณฑ์ที่ใช้บังคับภายในองค์กรและในธุรกิจขององค์กร ซึ่งรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรม สัญญาและธุรกิจขององค์กร
 3.  สนับสนุนการพัฒนากฎหมายว่าด้วยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 4.  ปฏิบัติงานด้านคดีของ บสย. ทั้งการฟ้องคดีและการแก้ต่างคดีที่ไม่เกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กร และการแก้ต่างคดีที่เกี่ยวกับธุรกิจหลักขององค์กร โดยประสานงานกับพนักงานอัยการและทนายความที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินคดี 
 5.  สนับสนุนทีมในการกำหนดและจัดทำวัตถุประสงค์ เป้าหมายและแผนงานในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายและนโยบายขององค์กร
 6. เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านกฎหมายอย่างน้อย 6 ปีและมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านกฎหมายในระดับจัดการอย่างน้อย 1 ปี โดยหากเป็นงานธนาคารหรือสถาบันการเงินจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น
 • มีความรู้และความเข้าใจในหลักการและแนวคิดของกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญาและกฎหมายปกครอง
 • มีความสามารถศึกษาค้นคว้าและศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ
 • มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารทีม