ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาและบริหารผลิตภัณฑ์ (นักคณิตศาสตร์ประกันภัย) ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อ รวมถึง การคำนวณ Model อัตราค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Segmentation) โดยใช้หลักการของคณิตศาสตร์ประกันภัยร่วมกับหลักเกณฑ์สินเชื่อธุรกิจ
 • จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ในเชิงลึก เพื่อพัฒนาและปรับปรุงเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับโครงการสินเชื่อของพันธมิตรสถาบันการเงินทั้ง Bank และ Non-Bank โดยอิงตามข้อกำกับและข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ออกแบบและพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business model) ที่เกี่ยวข้องกับการค้ำประกันและโปรแกรมสินเชื่อที่เกี่ยวข้อง
 • กำหนดกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง (Marketing communication) ตลอดจนการพัฒนาสื่อผ่านช่องทางการตลาดต่างๆ (ทั้ง Offline และ Online) เพื่อให้สามารถสื่อสารได้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย (Customer target)
 • จัดทำแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Action plan) และจัดทำแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมถึงพัฒนา/ปรับปรุงขั้นตอน กระบวนการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่การอนุมัติไป การดำเนินการจริง และการติดตามผลลัพธ์ให้บรรลุเป้าหมาย ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-to-End process)
 • ติดตามและวิเคราะห์พอร์ตการค้ำประกันสินเชื่อ (Portfolio analysis) เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ค้ำประกันสินเชื่อใหม่ จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

 • ปริญญาโท สาขา คณิตศาสตร์ประกันภัย สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในงานด้านออกแบบผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย เป็นต้น
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel, Power point และ Access ในระดับดี
 • มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจประกันภัย สถาบันการเงิน หรือผลิตภัณฑ์สินเชื่อของสถาบันการเงิน
 • มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
 • มีทักษะในการนำเสนองานทางธุรกิจ (Business presentation)
 • มีความรู้ด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ