เจ้าหน้าที่ ส่วนวิเคราะห์การค้ำประกัน 1 ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำประกัน ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- รับคำขอและตรวจสอบคำขอค้ำประกันสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้ถูกต้องและมีเอกสารครบถ้วน
- พิจารณาคำขอค้ำประกันสินเชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการค้ำประกันของ บสย.
- แจ้งผลการอนุมัติค้ำประกันหรือปฏิเสธคำขอค้ำประกันสินเชื่อ ให้สถาบันการเงินทราบ เพื่อให้การดำเนินงานค้ำประกันสินเชื่อราบรื่นและลุล่วง
  ตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้ระเบียบและกฏเกณฑ์การค้ำประกันสินเชื่อของ บสย. 

คุณสมบัติ

- อายุไม่เกิน 30 ปี 
- ปริญญาตรี สาขา เศรษฐศาสตร์ บัญชี การเงิน บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านสินเชื่อธุรกิจจากสถาบันการเงิน
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office เป็นอย่างดี

- มีทักษะด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ การวิเคราะห์ข้อมูล การจัดทำรายงาน การสื่อสารและเจรจาต่อรอง
หากมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ การดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า สินเชื่อ จากสถาบันการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ