เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนส่งเสริมธุรกิจ (ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ,ภาคใต้ แห่งละ 1 อัตรา) ( 3 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ร่วมวางแผนการดำเนินงานการติดตามหนี้ของสาขา ช่วยตรวจทานการกำหนดวิธีการดำเนินงาน ตารางการปฏิบัติงาน จัดสรรปริมาณงาน ลงพื้นที่ เจรจาต่อรองการติดตามหนี้ จัดเตรียมตรวจสอบเอกสารขอประนอมหนี้ รายงานผลการติดตามหนี้
 • ติดต่อประสานงานกับสถาบันการเงินและฝ่ายบริหารจัดการหนี้เพื่อการติดตามหนี้ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย  การปฏิบัติตามกฎระเบียบของ บสย. และการปฏิบัติตามกฎหมายการติดตาม ทวงถามหนี้  การใช้จ่ายตามงบประมาณและการปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ และดำเนินการด้านการเงิน บัญชี รวมถึงช่วยเหลืองานพัฒนาธุรกิจการจัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการขาย กิจกรรมเพื่อเสริมความรู้ สร้างความสัมพันธ์   
 • ภาคเหนือ มีที่พักในจังหวัดเชียงใหม่
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีที่พักในจังหวัดอุดรธานี
 • ภาคใต้ มีที่พักในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขา การเงินและการธนาคาร บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 4 ปี ด้านสินเชื่อธนาคาร งานติดตามและเร่งรัดหนี้สินธนาคาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 • มีทักษะการให้คำปรึกษา เจรจาต่อรอง ความรู้เรื่องกฎหมายการติดตาม ทวงถามหนี้ฉบับใหม่ ,ความรู้เรื่องสินเชื่อความรู้ตลาดเงิน
 • ทักษะการนำเสนอ ,มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น MS Word / MS Excel / MS Powerpoint 
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • หากมีประสบการณ์ด้านสินเชื่อจากธนาคารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ