ผู้จัดการ – ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนงบประมาณภาครัฐ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
 • การเบิกเงินชดเชยจากรัฐบาล
  • จัดทำข้อมูลตั้งเบิกงบประมาณประจำปี และนำเสนอของบประมาณ จากกระทรวงการคลัง
  • จัดทำข้อมูล Cash flow และผลการดำเนินงานขององค์กรส่งสำนักงบประมาณและหน่วยงานกำกับดูแล
  • จัดทำข้อมูลเพื่อชี้แจงรายละเอียดการขอเบิกงบประมาณ ต่อคณะกรรมาธิการ สภาผู้แทนราษฎร
  • จัดทำแผนการใช้เงิน และแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรัฐ
  • รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณ
 • จัดทำแผนวิสาหกิจ และงบประมาณ
  • ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับข้อกำหนดการดำเนินงานตามระบบ ประเมินผล
  • กำหนดแนวทางการจัดทำโครงการปฏิบัติงานและชี้แจงให้ทุกฝ่ายงานนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องครบถ้วน
  • วิเคราะห์และประมาณการความเพียงพอของเงินกองทุน
 • การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวิสาหกิจ
  • กำกับดูแล และรายงานผลการดำเนินงานขององค์กร เปรียบเทียบกับเป้าหมายและงบประมาณที่กำหนดไว้ โดยนำเสนอต่อผู้บริหาร
 • จัดทำเกณฑ์ประเมินองค์กรให้สอดคล้องกับแผนวิสาหกิจ
 • รับผิดชอบการจัดทำรายงานประกอบการประเมินผลองค์กรตามระบบประเมินผลตามกรอบกระทรวงการคลัง

คุณสมบัติ


 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ บัญชีการเงิน หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 – 8 ปี ด้านการวางแผนกลยุทธ์องค์กรในสถาบันการเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความสามารถบริหารโครงการ (Project management) การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน มีความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและธุรกิจของบสย. ความรู้ด้านเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ ความรู้ด้านธุรกิจการเงินและการธนาคาร