ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. ผู้บริหารสายงานกลยุทธ์และการเงิน และผู้บริหารสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ( สายงานละ 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. เจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. ผู้ช่วยผู้จัดการ (งานพัฒนาธุรกิจ) สำนักงานเขตภาคตะวันตก ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. เจ้าหน้าที่ - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนติดตามหนี้ ฝ่ายติดตามหนี้และดำเนินคดี ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
10. ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ(สำนักงานเขตภาคตะวันออก) ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
12. ผู้จัดการส่วนวางแผนและกลยุทธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
13. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center(สัญญาจ้างรายปี) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
14. ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบ (Busisness Analyst) ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
15. ผู้จัดการ(งานปฏิบัติการสาขา) สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ฝ่ายกิจการสาขา 2 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
16. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนกฎหมาย ฝ่ายกฎหมายและกำกับกิจการ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
17. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
18. เจ้าหน้าที่อาวุโสงานพัฒนาธุรกิจ ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
19. ผู้อำนวยการร่วม ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
20. ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD