ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. เจ้าหน้าที่ ส่วนการเงินและงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชีทั่วไป ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนเฝ้าระวัง NPGs ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. ผู้จัดการส่วนแก้ไข NPGs ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนป้องกันการเกิด NPGs ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 5 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. เจ้าหน้าที่ ส่วนกำกับและบริหารงานคดี ฝ่ายบริหารจัดการหนี้ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
10. ผู้จัดการส่วนจัดการฐานข้อมูล ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
12. เจ้าหน้าที่ส่วนงบประมาณภาครัฐ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
13. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD