ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 5 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , ผู้จัดการ) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. HR Business Partner (Manager /AVP) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
10. ผู้ช่วยผู้จัดการงานพัฒนาธุรกิจ(สำนักงานเขตภาคตะวันออก) ฝ่ายกิจการสาขา 1 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. ผู้จัดการส่วนวางแผนและกลยุทธ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
12. เจ้าหน้าที่ ส่วนวิเคราะห์การค้ำประกัน 1 ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำประกัน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
13. เจ้าหน้าที่อาวุโส - ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วนส่งเสริมธุรกิจ (ภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉัยงเหนือ,ภาคใต้ แห่งละ 1 อัตรา) ( 3 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
14. ผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
15. พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center(ประจำและสัญญาจ้างรายปี) ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
16. ผู้จัดการส่วนสนับสนุนการพัฒนาระบบ (Busisness Analyst) ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
17. ผู้จัดการ(งานปฏิบัติการสาขา) สำนักงานเขตภาคใต้ตอนบน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
  • บสย. SMEs Club
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD