ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ตำแหน่งงานที่รับสมัคร

ลำดับ ตำแหน่งงาน กรอกใบสมัครออนไลน์
1. เจ้าหน้าที่ส่วนการเงินและงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและการเงิน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
2. เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารนโยบายความมั่นคงปลอดภัย ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
3. เจ้าหน้าที่ / เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนตรวจสอบเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายตรวจสอบภายใน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
4. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจสถาบันการเงิน ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
5. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
6. เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนป้องกันการเกิด NPGs ฝ่ายบริหารภาระค้ำประกันสินเชื่อด้อยคุณภาพ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
7. พนักงานสัญญาจ้างรายปี (Temporary) ( 5 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
8. เจ้าหน้าที่ ส่วนปฏิบัติการบริหารหนี้ ฝ่ายติดตามหนี้และดำเนินคดี ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
9. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ส่วนบริหารจัดการข้อมูล ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
10. เจ้าหน้าที่ส่วนงบประมาณภาครัฐ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
11. เจ้าหน้าที่ ส่วนบริหารการค้ำประกัน ฝ่ายวิเคราะห์การค้ำประกัน ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
12. เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่อาวุโส ส่วนติดตามหนี้ ฝ่ายติดตามหนี้และดำเนินคดี ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
13. ผู้อำนวยการ /ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกิจการสาขา 2 ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
14. นักคณิตศาสตร์ประกันภัย (ผู้ช่วยผู้อำนวยการ , ผู้จัดการ) ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
15. HR Business Partner (Manager /AVP) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
16. ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนากระบวนการและประสิทธิภาพ ( 2 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
17. เจ้าหน้าที่ ส่วนพิธีการค้ำประกันสินเชื่อ 2 ฝ่ายพิธีการค้ำประกันสินเชื่อ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
18. ผู้จัดการส่วนบริหารความเสี่ยงสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
19. ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
20. ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
21. ผู้จัดการส่วนบริหารกิจกรรมการตลาดและCSR ( 1 อัตรา) กรอกใบสมัครออนไลน์
  • บสย. SMEs Club
  • สำหรับธนาคาร
  • สมัครงาน
  • ค้นหาสาขา บสย.
  • จัดซื้อจัดจ้าง บสย.
  • สายด่วน
  • แบบฟอร์มคำขอ
  • แบบฟอร์มติดต่อ บสย.
  • To MD